Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 294388VerordeningenWijzigingsbesluit behorende bij de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018

Op 24 december 2018 is de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018 met bijlagen gepubliceerd. Op 3 december 2019 zijn deze bijlagen aangevuld, geactualiseerd en vastgesteld.

Inwerkingtreding

De aangevulde en geactualiseerde bijlagen vastgesteld op 3 december 2019 vervangen de bijlagen behorende bij de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018. Dit werkt terug tot 3 december 2019.

Bijlage 1: Overheidsorganen van deze gemeente, zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018

 

Binnengemeentelijke overheidsorganen aan wie verstrekt kan worden op de volgende wijzen:

 • a.

  Systematische verstrekkingen;

 • b.

  Incidentele verstrekkingen;

 • c.

  Spontane verstrekkingen;

 • d.

  Selectie verstrekkingen;

 • e.

  Ad-hoc verstrekkingen;

 • f.

  Rechtstreekse inzage.

Derde

Doel

Beperking

Wijze

Iedere medewerker in dienst van de gemeente, die geen rechtstreekse inzage heeft in de BRP

De toegewezen publieksrechtelijke taken van deze gemeente

Incidentele aanvragen die niet vaker dan 20 keer per jaar voorkomen; betreft een met naam genoemd persoon of adres

Incidentele, ad-hoc verstrekking na beoordeling door medewerker cluster Frontoffice

Gemeentelijk klantcontactcentrum

Afhandelen en doorgeleiden binnenkomende klantcontacten gemeentebreed, ondersteuning afdelingen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Publieksplein

Beheer BRP, naturalisatie/optie, reisdocumenten, rijbewijzen, VOG, kieswet, verkiezingen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Opmaken en passeren van akten van de Burgerlijke Stand. Verstrekken afschriften.

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Bestuurssecretariaat

Huwelijksjubilea en 100-jarigen. Koninklijke onderscheidingen.

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Receptie

Uitreiken reisdocumenten en rijbewijzen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Beheerder BAG

Beheer van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Beheerder MKS (makelaar suite)

Binnengemeentelijke datadistributie voor de toegewezen publiekrechtelijke taken van deze gemeente

Middels rechtstreekse koppeling BRP naar MKS (makelaar suite)

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Applicatiebeheerder MKS

Binnengemeentelijke datadistributie voor de toegewezen publiekrechtelijke taken van deze gemeente

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Sociaal team

Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, gehandicaptenparkeerkaart, schuldhulpverlening, leerplicht, WMO, participatiewet, invordering, werk & inkomen, verstrekkingen, minimabeleid, BOA’s

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer van en naar school

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Veiligheid

APV, Drank- en Horecawet, BIBOB, BOA’s, vergunningen, winkeltijden, Woningwet, WABO, WRO, onteigening, rampenbestrijding

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Wijkregie

Beleidsontwikkeling, informeren nieuwe inwoners

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen. Selectie NAW gegevens

Veiligheid

Handhaven woonwagenbeleid

Ad-hoc op aanvraag

Selectie NAW gegevens

Frontoffice

Aanschrijven verlopen reisdocumenten en identificatieplicht

Spontane selectieverstrekking

Selectie verlopen reisdocumenten

Inkoop sociaal domein

Participatieverklaringstraject

Ad-hoc op aanvraag

Selectie PVT plichtig

Informatiemanagement

Inzicht in aantallen

Ad-hoc op aanvraag

Selectie aantallen op verschillende terreinen

ODMH

Behandelen aanvragen omgevingsvergunning

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Financiën

Invorderingsadministratie lokale belastingen en overige betalingen

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Afdeling beheer en openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Voorafgaande persoonlijke autorisatie op naam

Rechtstreekse inzage, conform toegewezen profielen

Leerplichtambtenaar

leerplichtadministratie

Spontane selectieverstrekking

Wekelijks selecties toekomstige verhuizingen (leeftijdsvoorwaarde)

Afdeling Publieksplein

Burgemeester: Aanschrijven verlopen reisdocumenten en identificatieplicht

Spontane selectieverstrekking

Wekelijkse selectie verlopen reisdocumenten en 14-jarige

Bestuurssecretariaat

Representatieve taken & kabinetszaken (veteranen)

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

1x per jaar selectie voor controle persoons-gegegevens veteranen

Afdeling Publieksplein

Kieswet: verkiezingen, kiesregister, ROS en stempassen

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking

Aanmaken kiesregister, ROS, stempassen e.d.; lichten documenten (overleden + verhuisd)

Hoofd Stembureau / Centraal Stembureau

Kieswet: verkiezingen, kandidaatstelling

Ad-hoc op aanvraag selectieverstrekking + verificatie gegevens + gewaarmerkt afschrift

Persoonsgegevens kiezers, kandidaten en inleveraar kandidatenlijst

Bijlage 2: Derden als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018

 

Derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen, aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

 

Deze derde is niet een overheidsorgaan of de ingeschrevene.

 

Bij de aanvraag moet de schriftelijke toestemming van de ingeschrevene worden overlegd.

 

Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met artikel 2 lid 4 van de nadere regeling BRP.

 

Er worden in géén geval gegevens aan een derde verstrekt, als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wbrp. Dat wil zeggen: de burger heeft om geheimhouding verzocht.

 

Derde

Doel

Beperking

Wijze

Natuurlijke personen, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene

Persoonlijk, niet commercieel doel

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel ad-hoc

Rechtspersoon zonder winstoogmerk, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed

Persoonlijk, niet commercieel doel

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel ad-hoc

Bijlage 3: Derden als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018

 

Aangewezen derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor deze gemeente verrichten, ten behoeve waarvan gegevens uit de Basisregistratie Personen kunnen worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

 

Deze derde is niet een overheidsorgaan of de ingeschrevene.

 

Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met art. 2 lid 4 Nadere Regeling BRP. Er worden in géén enkel geval gegevens aan een derde verstrekt, als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wbrp. Dat wil zeggen: de burger heeft om geheimhouding verzocht.

 

Derde

Doel

Beperking

Wijze

Niet-gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria, Oorlogsgravenstichting

Het achterhalen van rechthebbenden van een graf of (bijgezette) urn; of hun rechtsopvolgers, op- en herbegraven overledenen

Alleen naam- en adresgegevens

Incidenteel, ad-hoc

Ouders, echtgenoten, geregistreerd partners en kinderen voor elkaar

Ten behoeve van het belang van de ingeschrevene zelf

Voor zover zij op hetzelfde adres in de BRP staan ingeschrevene

Incidenteel, ad-hoc na deugdelijke identificatie

Stichting Ambulante FIOM

Het opsporen van personen in het kader van de werkzaamheden op het terrein van de zorg, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de Kaderwet VWS-subsidies

Betreft een met naam genoemd persoon of adres

Incidenteel, ad-hoc

Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

Het opsporen van vermiste personen en het herstellen van contact tussen familieleden die van elkaar gescheiden zijn geraakt

Betreft een met naam genoemd persoon of adres

Incidenteel, ad-hoc

Curator van een onder curatele gestelde ingeschrevene

Ten behoeve van het belang van de ingeschrevene zelf

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel, ad-hoc

Gezinsvoogd van een onder toezicht gestelde ingeschrevene (OTS conform Jeugdwet)

Ten behoeve van het belang van de ingeschrevene zelf

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel, ad-hoc

Woonpartners Midden-Holland

Ten behoeve van het belang van de ingeschreven zelf

Betreft een met naam genoemd persoon

Incidenteel, ad-hoc