Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 293976VerordeningenGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen inzake de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 (Kwijtscheldingsverordening 2021)

De raad van de gemeente Heerlen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 novemer 2020;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

”verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021”

 

 

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • 1.

  onroerende zaakbelastingen;

 • 2.

  rioolheffing eigenaarsgedeelte;

 • 3.

  hondenbelasting;

 • 4.

  precariobelasting;

 • 5.

  toeristenbelasting;

 • 6.

  leges;

 • 7.

  marktgelden;

 • 8.

  woonwagenrechten;

 • 9.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 10.

  BIZ-bijdragae

 • 11.

  de afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 6 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020’;

 

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  1.Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor 100 procent van de belastingbedragen als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid onder a, b en c van de tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021"(belasting per perceel) op jaarbasis;

 • 2. van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021", wordt per belastingjaar kwijtschelding verleend tot een bedrag van maximaal:

  • a.

   indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2021 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door één persoon € 15,36;

  • b.

   indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2021 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door twee personen € 19,06;

  • c.

   indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2021 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door drie of meer personen € 22,75;

2. de rioolheffing gebruikersgedeelten.

 

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen, waarvoor kwijtschelding kan worden verleend, wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm en 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4 Overgangsrecht

De kwijtscheldingsverordening 2020, van 7 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald: Kwijtscheldingsverordening 2021.

 

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 5 november 2020.

voorzitter,

P..C.C. Kastrop

griffier,

drs. T.W. Zwemmer