Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2020, 292769VerordeningenProjectenregeling Cultuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn, de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord en de nota Apeldoorns Karakter! Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024, besluit vast te stellen de Projectenregeling cultuur.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   College: Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • d.

   Culturele infrastructuur: het geheel van organisaties en voorzieningen die een onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Apeldoorn;

  • e.

   Organisatie: een stichting of vereniging zonder winstoogmerk;

  • f.

   Project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een culturele doelstelling met een duidelijk begin en een eind.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van culturele activiteiten die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector in Apeldoorn.

Artikel 1.3 Waarvoor kan worden aangevraagd

Op grond van deze regeling wordt maximaal twee keer per jaar aan een organisatie subsidie verstrekt. De activiteiten uit het project moeten bovendien aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  De activiteiten komen niet op grond van enig ander voorschrift van het gemeentebestuur voor subsidie in aanmerking;

 • b.

  De activiteiten passen in de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord;

 • c.

  De activiteiten passen binnen het cultuurbeleid van de gemeente Apeldoorn;

 • d.

  De activiteiten kennen geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • e.

  De activiteiten vinden plaats in de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  De activiteiten starten niet eerder dan 6 weken na indiening van de aanvraag;

 • g.

  De activiteiten starten uiterlijk het jaar volgend op de verlening van de aanvraag.

Artikel 1.4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een project zijn subsidiabel.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn in ieder geval de volgende kosten:

  • a.

   Structurele huisvestingskosten;

  • b.

   Structurele kosten voor beheer en onderhoud van onroerend goed;

  • c.

   Niet noodzakelijke en bovenmatige kosten;

  • d.

   Investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten;

  • e.

   Productie van boeken, geluidsdragers en films.

 • 3.

  Maximaal 50% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €10.000,- per aanvraag.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt voor projecten binnen deze regeling jaarlijks een subsidieplafond vast, onder voorbehoud van het vaststellen van de Meerjaren Programmabegroting door gemeenteraad.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, kan het college meerdere keren per jaar een nieuw subsidieplafond publiceren.

Artikel 1.6 Voorwaarden

Het college kan in aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv, aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  de organisatie draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het project;

 • b.

  bij de publiciteit over het project wordt vermeld dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen met een bijdrage van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 1.7 Afwijzingsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  de organisatie € 75.000,00 of meer subsidie per jaar verstrekt krijgt door de gemeente Apeldoorn, komt de betreffende organisatie enkel voor subsidie in aanmerking als deelnemer van een samenwerkingsverband;

 • b.

  de inhoudelijke kwaliteit van het project onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van het doel en de ambitie, de aanwezige kennis en vaardigheden en de mate van vernieuwing van het project;

 • c.

  de betekenis voor Apeldoorn onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van de toegevoegde waarde, de beschreven doelgroepen en de inbedding in Apeldoorn;

 • d.

  de organisatorische kwaliteit van het project onvoldoende is, blijkend uit de uitwerking van de planning, de financiën en het draagvlak;

 • e.

  het project al is gestart op het moment van indiening van de aanvraag;

 • f.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen als bedoeld in lid 2 binnenkomen, geldt het tijdstip van indienen.

 • 4.

  Indien er sprake is van een storing of mankement in het systeem wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

 • 5.

  De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   het doel, de activiteiten en planning van het project;

  • b.

   een sluitende begroting met toelichting;

  • c.

   als u voor het eerst subsidie aanvraag of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bakafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

Artikel 2.2 Voorschot en vaststelling

 • 1.

  Aan de subsidieontvanger wordt een voorschot van 90% van het verleende subsidiebedrag uitbetaald, tenzij de beschikking tot verlening anders bepaalt.

 • 2.

  Voor vaststelling komen alleen de daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten in aanmerking.

 • 3.

  De subsidie wordt overeenkomstig artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b, van de ASV, ambtshalve vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en kan worden kan worden aangehaald als “Projectenregeling cultuur”.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,

Toelichting artikel 1.7 afwijzingsgronden

Criteria Artikel 1.7. b.

 

 • -

  Inhoudelijke kwaliteit

   

  Binnen dit criterium wordt de inhoudelijke en artistieke kwaliteit van het project beoordeeld. Er wordt getoetst of het project is opgezet vanuit een helder doel en ambitie. Een voorwaarde is dat de aanvrager beschikt over voldoende vaardigheden en inzicht in de betreffende discipline om het proces en het project uit te voeren. Tevens wordt in de beoordeling gekeken of er sprake is van vernieuwing of een ontwikkeling ten opzichte van de eerdere activiteiten van de aanvrager.

Artikel 1.7 c.

 

 • -

  Betekenis voor Apeldoorn

   

  Binnen dit criterium wordt beoordeeld of er sprake is van een bijdrage en toegevoegde waarde aan het culturele bestel van Apeldoorn. Uit het projectplan blijkt welke doelgroepen in Apeldoorn worden bereikt en hoe. Ook blijkt uit de aanvraag op welke wijze het project past binnen de Apeldoornse context, op basis van bijvoorbeeld thematiek, onderwerp, doelgroep en/of samenwerkingspartners.

Artikel 1.7 d.

 

 • -

  Organisatorische kwaliteit

   

  Binnen dit criterium wordt beoordeeld of het projectplan haalbaar en realistisch is. Dit heeft betrekking op de doelstelling(en), de planning en de financiën. Er wordt getoetst of de begroting in verhouding staat tot het gewenste resultaat. Daarnaast is er sprake van draagvlak voor het project, hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners, de te verwachten belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden.