Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 29145Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van de Mandaatregeling gemeente Nieuwegein 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

gelet op Mandaatregeling gemeente Nieuwegein 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Besluit tot wijziging van de Mandaatregeling gemeente Nieuwegein 2019;

 

 

De Mandaatregeling gemeente Nieuwegein 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

Het mandaatregister wordt als volgt gewijzigd:

 

De nummers 76 tot en met 133p komen te luiden:

 

Organi-satie , Personeel en Financiën (OPF)

 

 

 

 

 

 

Machtiging, volmacht

76.P

Vertegen-woordigen van de werkgever in het lokaal overleg. Het onderhandelen en maken van afspraken in het kader van collectief arbeidsrecht.

Hoofdstuk 12 van de Cao Gemeenten en Reglement lokaal overleg

College

Portefeuille-houder P&O

 

Aangaan arbeids- overeenkomst

 

 

 

 

 

 

Volmacht

77.P

Het aangaan van een stage-overeenkomst

2.9 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

Met inachtneming van Reglement stagiairs

Volmacht, machtiging

78.P

Overeenkomst aangaan voor leerwerkplek of werk-ervarings-plaats

2.8 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

Met inachtneming van de Reglement leerwerkplekken BBL en de Reglement werkervaringsplaatsen

Volmacht, machtiging

79.P

Aangaan van een arbeids-overeenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd

7:610 BW en 2.1 Cao Gemeenten

college

Directie en afdelingshoofden.

Volmacht omvat ook de omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Volmacht, machtiging

80.P

Aangaan en ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met een oproepkracht

2.4 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

Met inachtneming van de inkoopregels en de Reglement budgethouderschap van de gemeente Nieuwegein

Volmacht

81.P

Aangaan en ondertekenen van een overeenkomst inhuur tijdelijk personeel

 ---

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

Met inachtneming van de inkoopregels en de Reglement budgethouderschap van de gemeente Nieuwegein

Einde arbeids-overeenkomst

 

 

 

 

 

 

Volmacht

82.P

Aangaan en ondertekenen van een vaststellings-overeenkomst met een werknemer

7:900 BW

college

Directie

 

Volmacht, machtiging

83.P

Opzeggen arbeids-overeenkomst tijdens proeftijd

7:676 BW

college

Directie en afdelingshoofd

 

Volmacht, machtiging

84.P

Aanzeggen arbeids-overeenkomst

7:668 BW

college

Directie en afdelingshoofd

 

Volmacht, machtiging

85.P

Aanvraag toestemming voor ontslag bij Ontslag-commissie cao gemeenten en opzeggen arbeids-overeenkomst

7:671a en 7:669 BW

college

Gemeente-secretaris

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. (=voormalig ontslag wegens reorganisatie).

Volmacht, machtiging

86.P

Starten van een verzoekschrift-

procedure bij de Kantonrechter

7:671b en 7:669 BW

college

Afdelingshoofd Directie

Ontslag wegens disfunctioneren.

Volmacht, machtiging

87.P

Geven van ontslag op staande voet vanwege een dringende reden

7:656 BW

college

Directie

 

Volmacht, machtiging

88.P

Opzeggen van de arbeids-overeenkomst op basis van een redelijke grond, m.u.v. bedrijfs-

economische grond

7:669 BW

college

Directie en afdelingshoofd

Het gaat om een ontslag wegens een redelijke grond, m.u.v. de bedrijfseconomische grond.

 

Taken, beoorde-ling en werk-tijden

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

89.P

Het aanwijzen van functies of medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling werktijden

5.5 Cao Gemeenten

college

Directie

 

Volmacht, machtiging

90.P

Vaststellen van de werktijden in een individueel geval

5.5 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van het reglement Werktijden

Volmacht, machtiging

91.P

Beslissen in individuele gevallen over aanpassing arbeidsduur, werktijd, arbeidsplaats en verruiming arbeidsduur

Wet flexibel werken

5.1 Cao Gemeenten

 

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Directie

 

Volmacht, machtiging

92.P

Vaststellen van het functieboek, het waarderings-

resultaat, (concept)inpassings-besluiten en het bekendmaken van ingediende bedenkingen aan de toetsings-

commissie

3.2 Cao Gemeenten

college

Directie

Met inachtneming van het Procedure reglement functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing

Volmacht, machtiging

93.P

Het overeenkomen van tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten, dan wel buiten zijn werktijden werkzaam c.q. beschikbaar te zijn

7:610 BW

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

94.P

Uitvoeren en vaststellen van de beoordeling

8.1 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van het reglement personeelsbeoordeling

 

Salaris

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

95.P

Vaststellen van het aanvangssalaris

2.6 en 3.4 Cao Gemeenten

college

Directie en afdelingshoofden.

Met inachtneming van reglement Beloning gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

96.P

Beslissen over toekennen salarisverhoging

3.5 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van reglement Beloning gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

97.P

Beslissen over toekennen waarnemings-, garantie- en afbouwtoelage en toelage onregelmatige dienst

3.11, 3.14, 3.16 en 3.17 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van reglement Beloning gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

98.P

Beslissen over inconvenienten-, functionerings- en arbeidsmarkt-

toelage

3.9, 3.10 en 3.15 Cao Gemeenten

college

Directie

Met inachtneming van reglement Beloning gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

99.P

Beslissen over overwerk of werken buiten dagvenster en bijbehorende toelage

3.13 en 3.20 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

 

Volmacht, machtiging

100.P

Toekennen van een jubileumuitkering

3.18 Cao Gemeenten

college

Salaris-administratie

 

Volmacht, machtiging

101.P

Toekennen van een bijzondere beloning ivm uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

3.19 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage pagina 1)

Na afstemming in MT.

Volmacht, machtiging

102.P

Vaststellen van reis- en verblijfkosten-

vergoeding

3.22 Cao Gemeenten

college

Salaris-administratie

Met uitzondering van Bestuur en WNT ambtenaren (Griffie en directie)

salarisadministratie controleert steekproefsgewijs met in achtneming van de reglement vergoeding reis- en verblijfkosten.

Volmacht, machtiging

103.P

Toekennen van een overlijdensuitkering

10.20 Cao Gemeenten

college

Salaris-administratie

 

Volmacht, machtiging

104.P

Uitbetalen en registreren (resterend) IKB

4.4 en 4.5 Cao Gemeenten

college

Salaris-administratie

 

Volmacht, machtiging

105. P

Besluiten op een verzoek in het kader van het IKB

4.4 en 4.5 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende

(zie bijlage 1).

Met inachtneming van de Aanvullende Reglement IKB gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

106.P

Verhalen teveel betaalde bedragen door werkgever op werknemer

4.6 Cao Gemeen-ten

college

Salaris-administratie

 

 

Vakantie en verlof

 

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

107.P

Verlenen van vakantie, al dan niet na een verzoek daartoe en intrekken van reeds verleende vakantie

6.1, 6.2, 6.4 Cao Gemeen-ten

7:637 BW

7:638 BW

7:641 BW

7:640a BW

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van het reglement vakantieverlof                                    

Volmacht, machtiging

108. P

Registratie opgenomen en resterend en verjaard wettelijk en bovenwettelijk verlof

6.1, 6.2, 6.14 Cao Gemeen-ten

7:634

7:635

7:637

7:640a en 7:642 BW

college

Salaris-administratie

Met inachtneming van het reglement vakantieverlof

Volmacht, machtiging

109. P

Uitbetalen resterend vakantieverlof na einde dienstverband

7:641 BW

 

Salaris-administratie

Na afstemming met de direct leidinggevende (zie pagina 1).

Volmacht, machtiging

110. P

Beslissen op een verzoek om langdurend zorgverlof en onbetaald verlof

6.8 en 6.14 Cao Gemeenten

Wet Arbeid en Zorg

 

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

 

Volmacht, machtiging

111. P

Beslissen over een verzoek om overig verlof

Wet arbeid en zorg

6.7, 6.9, 6.10, 6.11,

6.17, 12.5 Cao Gemeen-ten

college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

 

Volmacht, machtiging

112. P

Uitvoering gemeentelijke levensloopregeling

Bijlage 6A, Cao Gemeenten

college

Salaris-administratie

Conform de door het college vastgestelde wijze van melding

 

Arbeids-on-geschikt- heid

 

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

113. P

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek en verzoek UWV om maatregelen of voorzieningen

7.4 Cao Gemeenten

7:658a BW

4 Arbowet

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

114. P

Opleggen van een sanctie wegens het niet-naleven van de ziekteverzuim-voorschriften

7:629 BW

 

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

115. P

Beslissen over salaris tijdens ziekte, m.u.v. (vaststellen van) arbeids-

ongeschiktheid in en door de dienst

7.1 en 7.2 Cao Gemeenten

7:629 BW

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

116. P

Beslissingen omtrent arbeids-

ongeschiktheid in en door de dienst

7.1 en 7.4 Cao Gemeenten

7:629 BW

college

Directie

 

Volmacht, machtiging

117. P

Het aangeven van passende werkzaamheden

7:658a BW

college

De direct leiding-gevende (zie pagina 1).

In overleg met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Volmacht, machtiging

118. P

Verzoek aan de ambtenaar om medewerking om de ZW- of WIA-uitkering tot uitkering te laten komen

artikel 7:629 lid 5 BW

college

De direct leiding-gevende (zie pagina 1).

 

 

Orde- en discipli-naire maatre-gelen

 

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

119. P

Schorsen als ordemaatregel en het toekennen van buitengewoon verlof

11.4 Cao Gemeenten

college

De direct leiding-gevende (zie pagina 1).

 

machtiging

120. P

Ontzeggen van de toegang

7:660 BW

college

Directie

 

Volmacht, machtiging

121. P

Opleggen van een disciplinaire maatregel, schorsing en plaatsing in andere functie

7:660 BW

11.4 Cao Gemeenten

college

Directie

Instructierecht werkgever

 

Van werk naar werk-beleid en voorzieningen bij werkloosheid

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

122. P

Toekennen van flankerende maatregelen

Bijlage 6B Cao Gemeenten

 

Directie

Met inachtneming van het Flankerend beleid van de gemeente Nieuwegein

Volmacht, machtiging

123. P

Toekennen uitkeringen bij werkloosheid en het recht op suppletie

10.1, 10.5, 10.12 en Bijlage 6D Cao Gemeenten

college

Bevoegd is degene die het ontslagbesluit nam

 

 

Overige rechten en plichten

 

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

124. P

Al dan niet verlenen van toestemming tot nevenwerk-

zaamheden en persoonlijk gebruik van goederen en diensten

5 en 8 Ambtenarenwet 2017

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van het Reglement Nevenwerkzaamheden

Volmacht, machtiging

125. P

Registratie nevenwerk-zaamheden en financiële belangen

5 en 8 Ambtenarenwet 2017

college

Salarisadministratie

Met inachtneming van het Reglement Nevenwerkzaamheden

Volmacht

126.P

Beslissen tot schadeverhaal

7:661 BW

 

 

college

Directie

 Schade aan eigendommen werkgever dan wel schade aan derden die voor rekening van de werkgever komt.

machtiging

127. P

Dragen van uniform of dienstkleding

11.1 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

128. P

Vergoeden van schade lager dan €1000,=

15:1:23 en 15:1:25 CAR-UWO

college

De direct leidinggevende

(zie bijlage 1).

 Bij bedragen boven €1000.= beslist directie.

Volmacht,

machtiging

129. P

Verlenen van toestemming voor gebruik eigen motorrijtuig voor dienstreizen

11.3 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

 

Volmacht, machtiging

130. P

Overeenkomen een opleiding te volgen of verlenen van verlof voor het volgen van een opleiding

8.2 en 8.3 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van de Regeling Studiefaciliteiten

Volmacht, machtiging

131. P

Accorderen van de financiële gevolgen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan

8.5 en 8.7 Cao Gemeenten

college

De direct leidinggevende (zie pagina 1).

Met inachtneming van de Regeling Algemene Dienst en de Regeling Studiefaciliteiten

Volmacht, machtiging

132. P

Loopbaanadvies (aanwijzen deskundige)

8.6 Cao Gemeenten

college

Afdelingshoofd OPF

 

Volmacht, machtiging

133. P

Verlenen van een vergoeding van reis- en verblijfkosten

3.22 Cao Gemeenten

college

Directie

Met in achtneming van een door het college aangewezen woongebied

Uit-voering lokale Regle-menten

 

 

 

 

 

 

Volmacht, machtiging

133a. P

Reglement IKB

Lokale Reglement

college

salaris-administratie

 

Volmacht, machtiging

133b. P

Procedure aanschaf beeldschermbril

Lokale Reglement

College

Arbo-coördinator

 

Volmacht, machtiging

133c. P

Vergoedings-Reglement reis- en verblijfkosten, art. 2, 2A, 3 en 4

Lokale

Reglement

 

college

salaris-administratie

 

Volmacht

133d. P

 Uitvoering van lokale Reglementen opgenomen in het RAP

Lokale Reglementen (zie RAP

 college

De direct leidinggevende (zie bijlage 1).

Met uitzondering van het Flankerend beleid van de gemeente Nieuwegein, het Generatiepact, de ProcedureReglement functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing 2009.

Volmacht, machtiging

133e. P

Aanwijzen van een routeplanner

---

college

Salaris-administratie

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

Ellie Liebregts

secretaris

Frans Backhuijs

burgemeester