Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 18 november 2020

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure of digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Of de raadsvergadering van 18 november fysiek of digitaal plaatsvindt is i.v.m. de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus nog niet zeker. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

 •  

 

3.

Besluitenlijst en van de raadsvergadering en van 28 oktober en 2 november 2020 en toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5 D.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 8 B .

 •  

 

6 D.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer

Voorstel:

Het bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPLEM19PLATTEDIJ32-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19 B.

 •  

 

7 D.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een seizoensgebonden koepel op het adres Murnserdyk 46 A te Mirns

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een seizoensgebonden koepel op het adres Murnserdyk 46 A te Mirns.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 0 B.

 

 

8 D.

Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Joure-Kom

Voorstel:

 • 1.

  De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Partiële herziening Joure - Kom vast te stellen;

 • 2.

  Het bestemmingsplan Partiële herziening Joure-Kom met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPJRE18PARJOUREKOM-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is aangegeven;

 • 3.

  Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet Ruimtelijke ordening.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 1 B.

 

 

9 D.

Welstandsontwikkelcriteria Sint Nicolaasga, Kade 5 - 7 (wijziging welstandsnota)

Voorstel:

De welstands-ontwikkelcriteria Sint Nicolaasga, Kade 5 – 7 (wijziging welstandsnota) als volgt gewijzigd vaststellen:

• In paragraaf 3 vervalt de volgende passage:

Specifiek is aandacht nodig voor de vorm van de kap in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak;

• In paragraaf 3.1, onder het kopje ‘Hoofdvorm’ vervalt de volgende passage:

Vanwege de plaatsing van de woningen evenwijdig aan de straat is er specifiek aandacht nodig voor de dakvorm in relatie tot het realiseren van zonnepanelen op het dak. De voorkeur gaat daarbij uit naar het realiseren van een afgeknot schilddak, waarbij zonnepanelen op het plat dak gerealiseerd kunnen worden;

• In paragraaf 3.2, vervalt onder het kopje ‘plaatsing’ de volgende passage:

Gebouwen verspringen in de rooilijn.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22 B.

 

 

1 0 D.

Woningbouwplan Oudega It Stalt

Voorstel:

De raad besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van 8 woningen op de locatie Oudega Uitbreiding.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23 B.

 

 

1 1 D.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een nieuwe woning op het perceel Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 4 B.

 

 

1 2 D.

Vvgb Sondelerleane 3, Sondel

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een schuur (betreft vervanging) op de locatie Sondelerleane 3 te Sondel

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 5 B.

 

 

1 3 D.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

Voorstel:

Het bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPBAK19KOAIWEI3-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26 B.

 

 

1 4 D.

Voorstel voor het ongewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Scharren 19 in Scharsterbrug

Voorstel:

 • 1.

  in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de Nota zienswijzen;

 • 2.

  het bestemmingsplan zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARREN19-VA01 ongewijzigd vast te stellen

 • 3.

  geen exploitatieplan vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 7 B.

 

 

1 5 D.

Najaarsrapportage 2020

Voorstel:

 • 1.

  Kennisnemen van de najaarsrapportage 2020.

 • 2.

  De overschrijdingen op de kredieten genoemd in bijlage 2 autoriseren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 2 8 B.

 •  

 

16D.

Rapport n.a.v. onderzoek Toezicht op Handhaving Openbare Orde en Veiligheid De Fryske Marren 2018

Voorstel:

 • 1.

  kennis te nemen van het rapport Toezicht op Handhaving Openbare Orde en Veiligheid De Fryske Marren 2018 en de gedane aanbevelingen over te nemen;

 • 2.

  het college verzoeken om de aanbevelingen uit te voeren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29 B .

 •  

 

1 7.

Beslút

 •  

 

1 8 B.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 te Joure bij restaurant McDonalds.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

19 B.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

2 0 B.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van het paviljoen en plaatsen van een seizoensgebonden koepel op het adres Murnserdyk 46 A te Mirns

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

2 1 B.

Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Joure-Kom

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

2 2 B.

Welstandsontwikkelcriteria Sint Nicolaasga, Kade 5 - 7 (wijziging welstandsnota)

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

2 3 B.

Woningbouwplan Oudega It Stalt

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

2 4 B.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

2 5 B.

Vvgb Sondelerleane 3, Sondel

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 •  

 

2 6 B.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

Voorstel: zie agendapunt 13D.

 •  

 

2 7 B.

Voorstel voor het ongewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Scharren 19 in Scharsterbrug

Voorstel: zie agendapunt 14D.

 •  

 

2 8 B.

Najaarsrapportage 2020

Voorstel: zie agendapunt 15D.

 •  

 

29B.

Rapport n.a.v. onderzoek Toezicht op Handhaving Openbare Orde en Veiligheid De Fryske Marren 2018

Voorstel: zie agendapunt 16D.

 •  

 

30.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Raadsvergadering live volgen :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

Naar boven