Agenda Petear

 

 •  

Datum : 16 november 2020

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heer M.J. van Niekerk-Thie

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

Of het Petear van 16 november fysiek of digitaal plaatsvindt is i.v.m. de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus nog niet zeker. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 11 november 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 16 november na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 16 november, 12:00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Ontwikkeling Polle - Zeedijk Lemmer Voorstel: Mede op basis van het rapport ‘Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden voor een supermarkt aan Polle/Zeedijk te Lemmer’ als standpunt innemen dat een gecombineerde ontwikkeling van woningbouw met een supermarkt aan de Polle/Zeedijk niet wenselijk is.

Toelichting: Aanleiding van dit voorstel is de oplevering van het rapport “Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden voor een supermarkt aan de Polle/Zeedijk te Lemmer”. Het rapport is opgesteld na het coalitieakkoord 2019 – 2020 De Takomst Temjitte. Als vervolg hierop is er na een aanbestedingsprocedure opdracht verleend aan onderzoeksbureau DTNP voor het verrichten van het onderzoek. De raad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over de wenselijkheid van een combinatie wonen en een supermarkt.

 •  

 

 • 3.

   

Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021

Voorstel:

De Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021 vast te stellen.

Toelichting: Door deze verordening vast te stellen voldoet de gemeente per 1 januari 2021 aan de nieuwe wettelijke verplichting om de termijn vast te leggen waarin schuldhulp wordt toegekend.

 •  

 

 • 4.

   

Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2025

Voorstel:

 • 1.

  Het Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2025 vast te stellen en voor voorkeursscenario 2 uit de keuzenotitie te kiezen;

 • 2.

  Als voorkeursscenario 2 niet aansluit bij de ambities van de raad, te kiezen voor één van twee alternatieve scenario’s uit de keuzenotitie;

 • 3.

  Dat de integrale afweging van de benodigde middelen bij de perspectiefnota 2021 plaatsvindt.

Toelichting: De ontwikkeling voor dit beleidsplan is gestart in 2019. Voordat er kan worden overgegaan op de uitvoering is het belangrijk richting te geven. Er zijn drie mogelijke scenario’s uitgewerkt waar de raad uit kan kiezen. De keuze is zowel beleidsinhoudelijk als financieel bepalend voor de mate waarin verschillende ambities kunnen worden gerealiseerd.

 •  

 

 • 5.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

Mochten er op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur geen aanmeldingen binnen gekomen zijn om mee te praten over de onderwerpen in dit P etear, dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit zien op de dag van de vergadering na 1 3 : 30 uur op de site van de gemeenteraad .

 

Naar boven