Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2020, 289317Plannen | ruimtelijkInspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2021-1’

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2021-1’ ingevolge de Inspraakverordening voor een ieder ter inzage ligt.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 7 november 2020 gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (0493) 671 212.

De stukken kunnen gedurende genoemde periode ook worden ingezien op de gemeentelijke website: www.asten.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een inspraakreactie kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.