Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2020, 2873Beschikkingen | afhandeling



Voornemen om een paracommerciële drank- en horecavergunning te verlenen aan de Stichting Welzijn Stichtse Vecht

Voornemen om een paracommerci ë le drank- en horecavergunning te verlenen aan de Stichting Welzijn Stichtse Vecht

Aanvraag voor een drank- en horecavergunning

Namens het bestuur van de Stichting Welzijn Stichtse Vecht zijn op 5 november 2019 drie aanvragen ingediend voor een drank- en horecavergunning. De aanvragen hebben betrekking op De Vondel, Vondelstraat 51 in Maarssen, de Hoornhofzaal, Zebraspoor 253a in Maarssenbroek en het Trefpunt, Heycop 2 in Breukelen.

 

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij voornemens is om aan de Stichting Welzijn Stichtse Vecht vergunningen te verlenen ingevolge de Drank- en Horecawet, voor het exploiteren van een Ontmoetings- en Activiteitencentrum.

 

Deze stichting is aan te merken als een paracommerciële inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet (een stichting of vereniging, die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard).

 

Inzage

Met inachtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de conceptvergunning vanaf 7 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage. Voor informatie en het inzien van de beschikking neemt u contact op met het cluster APV/Bijzondere wetten van het team Omgevingskwaliteit. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0346-254000 of 140346.

 

Zienswijze

Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden gedurende de periode van zes weken mondeling of schriftelijk zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Stichtse Vecht, ter attentie van het cluster Omgevingskwaliteit/APV, Postbus 1212, 3601 GR Maarssen.

 

Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Wij stellen de vergunninghouder zo nodig in de gelegenheid om te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen.