Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor het treffen van de verlening van toegang tot een lening voor de verduurzaming van een woning (Regeling Duurzaamheidslening Nissewaard)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 4, derde lid, en op artikel 7, eerste lid, van de Verordening duurzaamheidslening Nissewaard;

 

besluit de volgende nadere regeling vast te stellen:

 

Regeling Duurzaamheidslening Nissewaard.

Artikel 1 Welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen

Een Duurzaamheidslening als bedoeld in de Verordening duurzaamheidslening Nissewaard kan worden verstrekt:

 • a.

  voor de aanschafkosten van de volgende isolerende materialen die door zelfwerkzaamheid worden aangebracht:

  • 1.

   gevelisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

  • 2.

   dakisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

  • 3.

   vloerisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

  • 4.

   bodemisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

  • 5.

   hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • 6.

   kozijnen die worden vervangen bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing, waarbij een aluminium kozijnprofiel een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) moet hebben die kleiner of gelijk is aan 2,4 W/m2K;

  • 7.

   thermische glasfolie, waardoor een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) wordt behaald die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • 8.

   isolerende deuren:

   • a.

    met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

   • b.

    met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • 9.

   isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K;

  • 10.

   zolder- of vlieringisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W.

 • b.

  voor de aanschaf- en installatiekosten van een zon-PV-systeem, bestaande uit een of meer zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer.

Artikel 2 Indiening van de aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt gebruik gemaakt van het digitaal loket van de gemeente. Indien dat niet mogelijk is, wordt gebruikt gemaakt van het bij deze regeling als bijlage 1 vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Duurzaamheidslening Nissewaard.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 15 september 2020.

De loco-secretaris,

S. Elseman

De burgemeester,

F. van Oosten

Bijlage 1, bedoeld in artikel 2

Aanvraagformulier voor de beoordeling van de gemeentelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening

 

Volgens artikel 3 van de Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard kan een lening worden verstrekt aan een persoon:

 • -

  die ouder is dan 18 jaar en jonger dan 76 jaar;

 • -

  die ingezetene is in Nederland en rechtmatig verblijf houdt;

 • -

  die eigenaar is van een zogenoemde grondgebonden woning (dus niet van een appartement, een woonboot of een woonwagen), welke woning een adres heeft in Nissewaard.

Gelet hierop vragen wij het volgende in te vullen.

 

Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Telefoon:

E-mail:

 

De aanvrager is eigenaar van de volgende woning in Nissewaard:

Adres:

Postcode:

 

Volgens artikel 4 van de Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard en artikel 1 van de Regeling Duurzaamheidslening kan een lening worden verstrekt voor de aanschafkosten van isolerende materialen die door zelfwerkzaamheid worden aangebracht, en van een zon-PV-systeem.

Door beantwoording van de volgende vragen stelt u zelf een begroting samen voor het te lenen bedrag.

Eerst worden vragen gesteld over isolerende materialen die door zelfwerkzaamheid kunnen worden aangebracht, in de volgorde van artikel 1 van de Regeling, en daarna volgt een vraag over een zon-PV-systeem.

De vragen naar de te gebruiken materialen en waar u deze gaat aanschaffen dienen om na te kunnen gaan of uw aanvraag voldoet aan de minimale isolatiewaarden.

 

Voor de volgende isolerende materialen die door zelfwerkzaamheid worden aangebracht, vraagt u een lening aan (aankruisen wat van toepassing is).

 • [ ]

  gevelisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  dakisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  vloerisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  bodemisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  kozijnen die worden vervangen bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing, waarbij een aluminium kozijnprofiel een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) moet hebben die kleiner of gelijk is aan 2,4 W/m2K

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  thermische glasfolie, waardoor een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) wordt behaald die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  isolerende deuren:

  • a.

   met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

  • b.

   met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K

 • welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van een deur:

  het aantal deuren dat u wilt plaatsen:

  de totale kosten van de aanschaf van de deuren:

 • [ ]

  isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

 • [ ]

  zolder- of vlieringisolatie met een warmteweerstand (R-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   

  welk materiaal gaat u gebruiken:

  wat is daarvan de isolatiewaarde:

  waar gaat u dit materiaal aanschaffen:

  wat is de prijs van dit materiaal per vierkante meter:

  het aantal vierkante meters dat u nodig hebt:

  de totale kosten van de aanschaf van dit materiaal:

Voor de aanschaf- en installatiekosten van een zon-PV-systeem, bestaande uit een of meer zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer vraagt u een lening aan:

 

JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

 

Als u een lening aanvraagt voor een zon-PV-systeem, wat zijn dan de totale kosten van de aanschaf en installatie (neem dit bedrag over van een offerte van een erkende installateur en voeg een kopie van de offerte aan de aanvraag toe): €

 

De optelsom van alle bovenstaande totale kosten per maatregel is het bedrag van de lening waarvoor u in aanmerking wilt komen. Dit bedrag is: €

 

 

Toelichting:  

 

 

Bijlagen:

 

Als de door u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan neemt de gemeente contact met u op. Daarbij krijgt u de gelegenheid om de aanvraag binnen twee weken aan te vullen.

Let op: de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, is bepalend voor de verdeling van het voor leningen beschikbare bedrag. Artikel 6 van de Verordening Duurzaamheidslening Nissewaard gaat over het leningenplafond. In dit artikel staat het volgende:

 • 1.

  Het leningenplafond bedraagt:

  • a.

   € 100.000,- voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020;

  • b.

   € 500.000,- voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

  • c.

   € 500.000,- voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  Als het leningenplafond na afloop van een periode nog niet is bereikt, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het leningenplafond van de daaropvolgende periode.

 • 3.

  Het voor leningen beschikbare bedrag wordt door burgemeester en wethouders verdeeld op volgorde van het uitbrengen van offerte, bedoeld in artikel 7, vierde lid.

 • 4.

  Een lening wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de lening het leningenplafond wordt overschreden.

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld.

 

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Naar boven