Besluit van de raad van de gemeente Den Helder, houdende regels inzake subsidie reductie energiegebruik [Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020]

De raad van de gemeente Den Helder;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020 inzake de Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

De navolgende Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 vast te stellen.

 

 

Verordening Reductie Energiegebruik - Subsidie Energievoucher Den Helder 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

 • -

  Lijst duurzaamheidsmaatregelen: de in bijlage I van deze verordening opgenomen lijst met maatregelen die in het kader van deze verordening voor subsidie in aanmerking komen;

 • -

  bestaande koopwoning: een woning, kadastraal gelegen in de gemeente Den Helder, die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze verordening is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een bestaande koopwoning met een recreatiefunctie;

 • -

  duurzaamheidsmaatregel: maatregel, zoals opgenomen in de Lijst duurzaamheidsmaatregelen, aan een bestaande koopwoning, die bijdraagt aan de vermindering van de energievraag van die bestaande koopwoning.

Artikel 2 Subsidie Energievoucher

Het college is bevoegd om met in achtneming van deze verordening subsidie te verstrekken aan een aanvrager voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals opgenomen in de Lijst duurzaamheidsmaatregelen, aan een bestaande koopwoning in Den Helder, waarvan de aanvrager zowel eigenaar als bewoner is.

Artikel 3 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 70,- per bestaande koopwoning

 • 2.

  Per bestaande koopwoning wordt op basis van deze verordening maximaal één keer subsidie verstrekt.

Artikel 4 Aanvrager

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door een natuurlijk persoon, die zowel eigenaar als bewoner is van de bestaande koopwoning in de gemeente Den Helder waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor deze verordening: € 217.000,-.

Hoofdstuk 2 Procedure vaststellen subsidie

Artikel 6 Subsidiecriteria

 • 1.

  Een aanvrager komt alleen voor subsidie met toepassing van deze verordening in aanmerking:

  • a.

   indien de aanvraag is gedaan, nadat de duurzaamheidsmaatregel(en) is (zijn) uitgevoerd en betaald en deze uitvoering en betaling na 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien de materialen van de duurzaamheidsmaatregel(en) zijn aangeschaft en betaald op of na 1 januari 2020;

  • c.

   voor een duurzaamheidsmaatregel die voorkomt op de Lijst duurzaamheidsmaatregelen;

  • d.

   indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de duurzaamheidsmaatregel(en) daadwerkelijk is (zijn) betaald en uitgevoerd.

  • e.

   Indien de kosten voor de maatregel(en) minimaal € 70,- bedragen.

  • f.

   indien de eventueel, voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregel(en), benodigde vergunningen/ontheffingen vóór de uitvoering zijn verstrekt.

 • 2.

  Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie voor een duurzaamheidsmaatregel indien de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregel onderdeel uitmaakt van de realisering van een aanbouw aan een bestaande koopwoning.

 

Artikel 7 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie als bedoeld in dit artikel is de aanvraag voor het aanspraak maken op een subsidie als bedoeld in artikel 2 en het vaststellen en uitbetalen van deze subsidie.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt via de website www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/den-helder ingediend bij het college met gebruikmaking van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag dient de aanvrager de volgende documenten te overleggen:

  • a.

   een kopie van een betaalbewijs van de uitgevoerde duurzaamheidsmaatregel waarvoor subsidie is aangevraagd en waaruit blijkt dat deze is betaald en uitgevoerd

  • b.

   indien uit het betaalbewijs niet duidelijk wordt welke duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen is een factuur van de duurzaamheidsmaatregel(en) noodzakelijk.

 • 4.

  Alleen naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college is bevoegd de aanvrager om aanvullende informatie te vragen, die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na de datum van ontvangst hiervan. Deze termijn kan in bijzondere gevallen eenmaal, voordat de termijn als bedoeld in de voorgaande zin is verstreken, met maximaal vier weken worden verlengd.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot vaststelling van de subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

 • 3.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe leidt dat het beschikbare subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van de aanvragen van die dag vastgesteld op basis van het tijdstip van ontvangst van de betreffende volledige aanvragen.

 • 4.

  Het college kan aan de subsidievaststelling nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • Het college weigert de aanvraag in ieder geval indien:

 • a.

  niet is voldaan aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 6.

 • b.

  gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de duurzaamheidsmaatregel nog niet is uitgevoerd.

 • c.

  voor de bestaande koopwoning waarvoor subsidie is aangevraagd al subsidie is verstrekt op grond van deze verordening.

 • d.

  de materialen van de duurzaamheidsmaatregel zijn aangeschaft en betaald vóór 1 januari 2020.

Artikel 10 Betaling subsidie

Het subsidiebedrag wordt na vaststelling binnen zes weken aan de aanvrager betaalbaar gesteld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Nadere regels een wijzigen Lijst duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 • 2.

  Het college kan de duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in de Lijst duurzaamheidsmaatregelen wijzigen, uitbreiden of inkorten.

Artikel 12 Hardheidsclausule, ontheffing en onvoorziene gevallen

 • 1.

  Indien in bijzondere en individuele gevallen een strikte toepassing van één of meer artikelen van deze verordening naar het oordeel van het college leidt tot een onbillijke beslissing, dan is het college bevoegd om af te wijken van het bepaalde in deze verordening,

 • 2.

  Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meer verplichtingen van deze verordening.

 • 3.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop deze verordening is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening treedt op 31 maart 2021 uit werking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2020.

J.J.Nobel

Burgemeester

mr. drs. M. Huisman

griffier

Bijlage I - Lijst duurzaamheidsmaatregelen Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020

 

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per bestaande koopwoning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen.

 

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

 

Maatregel

 

Specifieke voorwaarden per maatregel

Kleine maatregelen

Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen.

Gevelisolatie

Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: criteria Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.

Vloerisolatie

Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Criteria Rc ≥ 3,5m2 K/W.

Bodemisolatie

Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Criteria Rc ≥ 2,5 m2 K/W.

Dakisolatie

Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Criteria Rc ≥ 4,5 m2 K/W.

Kozijn vervanging of glas vervanging

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Criteria Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.

Warmtepomp

Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.

Waterbesparende douchekop

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).

Pompschakelaar vloerverwarming

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.

Inductiekoken

Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.

Overige maatregelen

Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2 reductie realiseren.

 

Naar boven