Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2020, 284619VerordeningenBesluit van de raad van de gemeente Den Helder houdende regels inzake subsidie duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw [Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2020 – 2023]

De raad van de gemeente Den Helder,

 

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Den Helder van 7 juli 2020,

 

gezien de motie energieneutraal, in de raadsvergadering van juni 2016 unaniem aangenomen, en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda ‘Aanzet duurzaamheidsagenda’, vastgesteld in de raadsvergadering van maart 2017,

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende “Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2020 – 2023”.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

 • b.

  Duurzame Energielijst: de in bijlage II van deze verordening opgenomen lijst met maatregelen die in het kader van deze verordening voor subsidie in aanmerking komen;

 • c.

  bestaande koopwoning: een woning in de gemeente Den Helder die op het moment van indiening van de aanvraag in het kader van deze verordening is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.

 • d.

  maatregel: maatregel, zoals opgenomen in de Duurzame Energielijst, aan een bestaande koopwoning die de energievraag van die woning reduceert.

 

Artikel 2. Subsidie duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw

Het college is bevoegd om met in achtneming van deze verordening subsidie te verlenen aan een aanvrager voor het treffen van een maatregel, zoals opgenomen in de Duurzame Energielijst, aan een bestaande koopwoning in Den Helder, waarvan de aanvrager zowel eigenaar als bewoner is.

 

Artikel 3. Aanvrager

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door een natuurlijk persoon, die zowel eigenaar als bewoner is van de bestaande koopwoning in Den Helder waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 4. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2.

  Per kalenderjaar wordt op basis van deze verordening per bestaande koopwoning voor maximaal één maatregel subsidie verleend.

 • 3.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief btw, voor het uitvoeren van een maatregel aan een bestaande koopwoning met een maximum van € 500,-.

 • 4.

  Voor een maatregel wordt geen subsidie verleend indien voor deze maatregel al subsidie is verleend op grond van een andere subsidieregeling van gemeente Den Helder of een subsidieregeling van de Rijksoverheid

 

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  Een aanvrager komt alleen voor subsidie met toepassing van deze verordening in aanmerking:

  • a.

   indien de aanvraag is gedaan voordat de maatregel is uitgevoerd.

  • b.

   voor een maatregel die voorkomt op de Duurzame Energielijst.

  • c.

   indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd en betaald binnen de criteria van deze verordening.

  • d.

   in het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Duurzame Energielijst, voor zover wordt aangetoond dat aan het criterium wordt voldaan dat in de Duurzame Energielijst bij de betreffende maatregel is vermeld.

  • e.

   indien met een aannemer/installateurverklaring wordt aangetoond dat de maatregel is uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

  • f.

   indien de eventueel, voor de uitvoering van de maatregel, benodigde vergunningen/ontheffingen vóór de uitvoering van de maatregel zijn verleend.

 • 2.

  Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie voor een maatregel als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Duurzame Energielijst indien de uitvoering van de maatregel onderdeel uitmaakt van de realisering van een aanbouw aan de bestaande koopwoning.

 

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij het college met gebruikmaking van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient de aanvrager een offerte of aanneemovereenkomst voor de uit te voeren maatregel te overleggen.

 • 3.

  Alleen naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulieren voorzien van een offerte of aanneemovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is gecompleteerd, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

 

Artikel 7. Subsidieverlening

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van ontvangst hiervan. Deze termijn kan in bijzondere gevallen eenmaal, voordat de termijn als bedoeld in de voorgaande zin is verstreken, met maximaal acht weken worden verlengd.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie, overeenkomstig artikel 6, lid 4, te complementeren wegens een onvolledige aanvraag, dan is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 3.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van de aanvragen van die dag vastgesteld door middel van loting door een notaris.

 • 4.

  Het college kan aan de subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 

Artikel 8. Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvraag in ieder geval indien:

 • a.

  met de uitvoering van de maatregel, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  niet is voldaan aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5.

 

Artikel 9. Subsidievaststelling

 • 1.

  Binnen twee maanden na uitvoering van de maatregel dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in met gebruikmaking van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na indiening van het in lid 1 bedoelde aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd:

  • a.

   kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) van de uitgevoerde maatregel, waarvoor subsidie is verleend, en

  • b.

   een aannemer-/installateursverklaring, die is ingevuld door het bedrijf dat de maatregel, waarvoor subsidie is verleend, heeft uitgevoerd, en

  • c.

   kopieën van de eventueel, voor de uitvoering van de maatregel, benodigde vergunningen/ontheffingen.

 • 3.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt na vaststelling binnen vier weken aan de aanvrager betaalbaar gesteld.

 • 5.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule, ontheffing en onvoorziene gevallen

 • 1.

  Indien in bijzondere en individuele gevallen een strikte toepassing van één of meer artikelen van deze verordening naar het oordeel van het college leidt tot een onbillijke beslissing, dan is het college bevoegd om af te wijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meerdere verplichtingen van deze verordening.

 • 3.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2020-2023.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking van de verordening in het elektronisch Gemeenteblad heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Deze verordening treedt op 31 december 2023 uit werking.

 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2020,

J.J. Nobel

burgemeester

mr. drs. M. Huisman

griffier

Bijlage I: Reglement van loting Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2020-2023

 • 1.

  Alle aanvragen op grond van bovengenoemde verordening, binnengekomen op de dag zoals omschreven in artikel 7 lid 3, krijgen een nummer voor de loting toegekend. Er wordt een lijst met namen, adressen en lotingnummers opgesteld.

 • 2.

  Alle aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Op de uitnodiging staat vermeld welk lotingnummer aan hun aanvraag is toegekend. Tevens is het reglement voor de loting bijgevoegd en staat vermeld wie de loting uitvoert.

 • 3.

  De loting vindt plaats in het kantoor van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord of het gemeentehuis van Den Helder.

 • 4.

  Bij de aanvang van de loting worden in aanwezigheid van de uitgenodigde en verschenen aanvragers kaarten met de betreffende lotingnummers in het bijzijn van de notaris in een daartoe bestemde bus gedeponeerd.

 • 5.

  De loting wordt, onder toezicht van de notaris, in het openbaar verricht door de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord dan wel een door hem aangewezenvertegenwoordiger door telkens een lot uit de bus te nemen net zolang totdat alle loten getrokken zijn.

 • 6.

  Het resultaat van de loting wordt schriftelijk vastgelegd en door de notaris ondertekend.

 • 7.

  Het resultaat van de loting wordt aan alle aanvragers verstuurd.

 • 8.

  De aanvragen worden in volgorde van loting in behandeling genomen.

   

Bijlage II Duurzame Energielijst gemeente Den Helder 2020 -2023

 

NR.

Maatregel

Criteria

1

Spouwmuur isolatie

Ten minste Rd 1,1 [m²K/W]

2

Binnengevel isolatie

Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

3

Buitengevel isolatie

Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

4

Vloerisolatie

Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

5

Bodemisolatie

Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

6

Dakisolatie

Ten Minste Rd 3,5 [m²K/W]

7

Kozijnen vervangen

Ten hoogste U 1,2 [W/m²K]

8

Beglazing vervangen

Ten hoogste U 1,2 [W/m²K]

9

Bewezen technologieën op het gebied van besparen van energie

De Omgevingsdienst Noord Holland Noord brengt een positieve beoordeling over de aangevraagde maatregel(en) uit

 

Maatregelen 1 tot en met 6.

Om de woning te isoleren zijn er verschillende maatregelen mogelijk. De effectiviteit van deze maatregelen wordt uitgedrukt in de Rd-waarde. De Rd-waarde is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden.

 

Maatregelen 7 tot en met 8

HR++ glas en triple glas isoleert veel beter dan enkel glas of gewoon dubbel glas. De warmte blijft in huis en de energierekening gaat omlaag. Ook woont men met HR++ of triple glas comfortabeler: u heeft geen tocht en kou bij de ramen en geen condens aan de binnenkant van het raam.

 

Maatregel 9

Voor de maatregelen die onder punt 9 vallen, is de voorwaarde dat de Omgevingsdienst Noord Holland Noord een positieve beoordeling uitbrengt over de aangevraagde maatregel.