Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2020, 284312Beschikkingen | afhandelingGemeente Westvoorne - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een carport - Sliklandseweg 1a, Rockanje

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen: 

d.d. 26 oktober 2020, nr. 1142-2020/2020-0136, verzonden d.d. 26 oktober 2020, voor het plaatsen van een carport aan de Sliklandseweg 1a, 3235 LB in Rockanje;

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaars/chrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Be-zwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

Rockanje, 4 november 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd.