Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 279841Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, N324”

Burgemeester en wethouders van Heumen maken - op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied, N324” heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de reconstructie van de provinciale weg N324 tussen de Drutenseweg en de Graafsebrug bij Nederasselt. Rond de verkeerslichten bij het kruispunt van de N324 met de Broekstraat en Eindsestraat worden enkele aanpassingen gedaan voor de oprijstroken en de fietspaden. Ook wordt vanaf de verkeerslichten tot aan de brug het fietspad licht gewijzigd. De aanpassingen vallen voor een beperkt deel buiten de bestaande verkeersbestemmingen. Het bestemmingsplan maakt de reconstructie van de N324 planologisch mogelijk.

 

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de regels van de dubbelbestemming voor de gasleiding in het bestemmingsplan.

 

InzagemogelijkhedenHet vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u op twee manieren inzien:

 • 1.

  Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0252.BUbpN324GrBrug-VA01 of via de onderstaande link:

 • 2.
 • 3.

  Gemeentehuis: vanaf maandag 9 november 2020 tot en met maandag 21 december 2020 ligt alles ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden). Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor een afspraak maken bij het Klant Contactcentrum (telefoonnummer 14024).

   

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van maandag 9 november 2020 tot en met maandag 21 december 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • 1.

  Een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan.

 • 2.

  Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

 • 3.

  Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, maar bezwaar heeft tegen de - bij de vaststelling aangebrachte - wijziging ten opzichte van het ontwerp.

Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 22 december 2020, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Malden, 6 november 2020