Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 279758Beschikkingen | afhandelingVergunning Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul in verband met werkzaamheden (onderhoud) aan het perron. 

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend, dat zij een vergunning als bedoeld in artikel 6.1.4. van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019 hebben verleend aan Van Ooijen Gouda B.V., Goejanverwelledijk 60 te Gouda. De vergunning heeft betrekking op het gebruik van machines voor gebruik van machines en het uitvoeren van werkzaamheden aan het perron van het station van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende data en tijden:

 

 • 1.

  Donderdag 29 oktober 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur; 

 • 2.

  Vrijdag 30 oktober 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur; 

 • 3.

  Donderdag 19 november 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur; 

 • 4.

  Vrijdag 20 oktober 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur; 

 • 5.

  Donderdag 26 november 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur; 

 • 6.

  Vrijdag 27 november 2020 tussen 01:11 uur en 05:11 uur. 

 

In de vergunning is voor de initiatiefnemer de verplichting opgenomen, om direct omwonenden persoonlijk schriftelijke informatie te verstrekken omtrent de voorgenomen werkzaamheden. Daarbij dienen tevens de naam en het telefoonnummer vermeld te worden van degene, bij wie eventuele klachten gedurende en na de werkzaamheden kunnen worden ingediend.

Bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden) en

d. de gronden van het bezwaar (motivering).

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn van 6 weken ook een bezwaarschrift indient.

 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het besluit ligt gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Klanten Contact Centrum.

Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D. Groenen, bereikbaar onder telefoonnummer 14 043.

 

Valkenburg aan de Geul, 26 oktober 2020.