Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2020, 278810Plannen | ruimtelijkVOORAANKONDIGING Bestemmingsplan ‘Achter Kadijk 1’.

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Bestemmingsplan

Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereidt voor ‘Kadijk 1’. Hier staat nu een woonhuis. Er is een voornemen om het perceel te splitsen en op het oostelijk deel vijf aaneengebouwde woningen te realiseren. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Vooraankondiging

Deze advertentie is slechts een vooraankondiging. Het is nog niet mogelijk te reageren op het nieuwe bestemmingsplan. Er zijn op dit moment nog geen stukken die u kunt inzien. Onafhankelijke instanties zullen nog niet gevraagd worden om advies uit te brengen over het voorbereiden van het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Zodra het ontwerp van het bestemmingsplan is opgesteld zal het voor iedereen ter inzage worden gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen wel zijn zienswijzen indienen.

Iedere fase van de bestemmingsplanprocedure zal afzonderlijk bekend worden gemaakt. Alle (ontwerp)bestemmingsplannen kunt u vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Wetten

Artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is op deze vooraankondiging van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoonnummer: 0228-352352