Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 27879Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Wijststraat naast 18 Heesch

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijststraat naast 18 Heesh’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPWijststrNst18-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning.

Op basis van de Wet Geluidhinder ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijststraat naast 18 Heesch’ voor een ieder ter inzage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 5 februari 2020