Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 27865Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Leliestraat ong. Heesch

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Leliestraat ong. Heesh’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPleliestraatong-ow01.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel kadastraal bekend als Heesch, sectie B, nummer 6572, gelegen aan de Leliestraat in Heesch, één vrijstaande woning te realiseren door middel van een ruimte-voor-ruimte recht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 5 februari 2020