Ontwerp Wijzigingsplan "Vervallen bouwtitels"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec zijn voornemens om het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ te wijzigen. De wijziging is op grond van artikel 3.6, eerste lid onder a Wet ruimtelijke ordening.

Wijziging

Het betreft de bouwvlakken op de locaties Wijzend 3 te Lutjebroek en Geerling 6 te Grootebroek welke deels worden verwijderd. Dit is ter compensatie van het bouwvlak op het perceel Slimweg 42 om de uitbreiding van de bedrijfshal 3 en hal 4 mogelijk te maken. De reeds in 2014 en 2015 vergunde uitbreidingen van de bedrijfshallen aan de Slimweg 42 worden opgenomen in het nieuwe bouwvlak aan de Slimweg 42 te Lutjebroek. De wijziging valt binnen de kaders die het bestemmingsplan ons biedt om medewerking te kunnen verlenen.

Procedure

Op grond van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp wijzigingsplan vanaf donderdag 29 oktober tot en met 9 december 2020 ter inzage bij de gemeente Stede Broec. U kunt het ontwerp wijzigingsplan bekijken op www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder het plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.UWPvervbouwtitels-ON01.

Zienswijzen

Binnen de termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijzen indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610AA Bovenkarspel onder vermelding van zaaknummer 879245.

Contact

Voor het inzien van de papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan en voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoonnummer: 0228-534100.

 

Naar boven