Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2020, 27337BeleidsregelsWijzigingsbesluit van de Algemene regels voor evenementen gemeente Woensdrecht

Het college van de gemeente Woensdrecht,

 

overwegende dat:

 

het recreatieve gebruik van lachgas (distikstofmonoxide) aanzienlijk is toegenomen sinds de regulering van dit middel via de Warenwet plaatsvindt;

het gebruik van lachgas in het openbaar in veel gevallen kan leiden tot overlast en een negatief veiligheidsgevoel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:25, tweede lid onder a en artikel 2:25, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene regels voor evenementen gemeente Woensdrecht:

Artikel I Wijziging

De Algemene regels voor evenementen gemeente Woensdrecht worden als volgt gewijzigd:

 

A. Na artikel 2.7 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 2.8 Voorkomen verstrekking lachgas

De organisator voorkomt dat lachgas (dikstofmonoxide) wordt verstrekt, al dan niet tegen betaling, of dat middelen hiertoe aanwezig/voorhanden zijn. De organisator treft hiertoe de nodige maatregelen.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld op 21 januari 2020,

burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen