Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 269470BeleidsregelsBeleidsregels drugshandel op straat

Besluit van de burgemeester van de gemeente Beek tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikel 2:74 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beek 2019.

 

De burgemeester van beek overweegt

 

dat in de gemeente Beek op diverse plekken in de openbare ruimte sprake is van terugkerende drugshandel op straat;

 

dat deze drugshandel op straat leidt tot drugsoverlast en wordt ervaren als een aantasting van het veiligheidsgevoel;

 

dat de door de partners integraal wordt gewerkt aan de aanpak van drugshandel op straat;

 

dat een onderdeel van deze integrale aanpak is om verhoogd toezicht uit te oefenen op drugshandel op straat;

 

dat een versterking op dit onderdeel van de aanpak gewenst is teneinde drugsdealers te beletten zich schuldig te maken aan drugshandel op straat;

 

dat het ingevolge artikel 2:74 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beek 2019 (APV) verboden is – onverminderd het bepaalde in de Opiumwet – om op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen;

 

dat deze verbodsbepaling beoogt om drugshandel op straat te voorkomen en drugsoverlast terug te dringen;

 

dat de burgemeester ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht over de bevoegdheid beschikt om aan overtreders van artikel 2:74 APV een last onder dwangsom op te leggen;

 

dat het opleggen van een last onder dwangsom aan overtreders van artikel 2:74 APV de rechterlijke toets heeft doorstaan (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:1117).

 

dat van het opleggen van een last onder dwangsom een preventieve werking uitgaat en dat met het opleggen van een last onder dwangsom wordt beoogd herhaling van de overtreding te voorkomen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:74 APV, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet:

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregels:

“Beleidsregels drugshandel op straat Beek”;

 

 

Artikel 1 Verzoek politie

1. Na overtreding van artikel 2:74 APV verzoekt de politie de burgemeester via een bestuurlijke rapportage aan de betreffende overtreder een last onder dwangsom op te leggen.

2. Het maakt daarbij niet uit of de overtreder in de gemeente Beek woonachtig is.

3. De last onder dwangsom geldt vanzelfsprekend alleen als de overtreder binnen de gemeente Beek artikel 2:74 APV overtreedt.

 

Artikel 2 Last onder dwangsom

1. De burgemeester legt op basis van de bestuurlijke rapportage een last onder dwangsom op aan de overtreder.

2. De hoogte van de dwangsom wordt daarbij gesteld op €5.000,00 per geconstateerde overtreding met een maximum van €20.000,00. Een dergelijke dwangsom is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet onevenredig hoog bevonden (ECLI:NL:RVS:2020:1117)

 

Artikel 3 Van horen wordt afgezien

Van horen zal worden afgezien, omdat het voorkomen van een volgende overtreding van artikel 2:74 APV blijk geeft van vereiste spoed (artikel 4:11 Algemene wet bestuursrecht).

 

Artikel 4 Bekendmaking last aan overtreder

De beschikking, zijnde een last onder dwangsom, wordt per aangetekende en reguliere post verzonden aan (het laatst bekende adres van) de overtreder. Daarnaast wordt de politie verzocht om de beschikking uit te reiken aan de overtreder.

 

Artikel 5 Verbeuren dwangsom

1. Bij iedere volgende geconstateerde overtreding verbeurt de overtreder van rechtswege een dwangsom. De politie zal de burgemeester hierover informeren.

2. De overtreder is verplicht binnen zes weken na het verbeuren van de dwangsom tot betaling daarvan over te gaan (artikel 5:33 Algemene wet bestuursrecht).

3. Als niet tot betaling wordt overgegaan, wordt tot invordering van de dwangsom overgegaan. De kosten die de invordering met zich brengt, worden verhaald op de overtreder.

 

Artikel 6  

De onderhavige beleidsregels vormen een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen gemotiveerd kan afwijken.

 

Artikel 7

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels drugshandel op straat Beek”

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Beek op 8 oktober 2020

C.E. van Basten- Boddin

Burgemeester van Beek