Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 2691Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN “VESTING WILLEMSTAD – HERSTELPLAN 2019”, GEMEENTE MOERDIJK

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is een wijziging op het bestemmingsplan Vesting Willemstad dat op 5 juli 2018 ongewijzigd was vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dat besluit is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. De Afdeling heeft op 13 november 2019 uitspraak gedaan en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd, uitsluitend voor zover het gaat om het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. De gemeenteraad is in de uitspraak opgedragen voor dit perceel een nieuw besluit te nemen.

Dit ontwerp heeft alleen betrekking op het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. Voor dit perceel wordt in dit ontwerpbestemmingsplan geregeld dat zij bestemd is een B&B en koffiehuis, conform de verleende vergunning.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.