Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de woning; De Zegge 12, 8064 HV te Zwartsluis

12 oktober 2020

De Zegge 12, 8064 HV te Zwartsluis: voor het verbouwen/uitbreiden van de woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven