Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 267064VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de adviesraad en het sociaal domein (Verordening adviesraad sociaal domein Ede 2020)

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2020, zaaknummer 168575;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

adviesraad: Adviesraad Sociaal Domein Ede;

 

college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Ede;

 

sociaal domein: het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect is gerelateerd aan de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet;

 

vergadering: een bijeenkomst van leden van de adviesraad waarin wordt beraadslaagd of besloten over een advies;

 

voorbereidende vergadering: een bijeenkomst van één of meer leden van de adviesraad waarin de groepen genoemd in artikel 6 worden geraadpleegd over een uit te brengen advies;

 

voorzitter: voorzitter of vicevoorzitter.

Hoofdstuk 2. Doelstelling, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze

Artikel 2. Doelstelling van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad heeft als centrale doelstelling te bewerkstelligen dat het perspectief van inwoners vanuit een onafhankelijke positie wordt geborgd bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid in het sociaal domein. De adviesraad adviseert het college met als doel om:

  • a.

   actief bij te dragen aan de totstandkoming of evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

  • b.

   zodanig dat inwoners van de gemeente Ede kunnen participeren in de samenleving.

 • 2.

  De adviesraad komt vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen advies.

Artikel 3. Bevoegdheden van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over het door het college voorgenomen beleid en de uitwerking van het beleid binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Op verzoek van de medewerkers van de beleidsafdeling gericht op het sociaal domein kan op ambtelijk niveau advies worden gevraagd aan de adviesraad.

 • 3.

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individueel persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

Artikel 4. Samenstelling en werkwijze adviesraad

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit zeven tot elf leden waarvan één voorzitter.

 • 2.

  De adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de Edese samenleving. Voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is worden personen opgenomen die kennis, expertise, en/of ervaringsdeskundigheid hebben met de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

 • 3.

  De adviesraad komt ten minste viermaal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 4.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de voorzitter.

 • 5.

  De adviesraad kan één of meer leden opdracht geven om een voorbereidende vergadering te houden over een uit te brengen advies.

 • 6.

  De adviesraad stelt in een regeling haar eigen rolverdeling en werkwijze vast.

Hoofdstuk 3. Advisering en betrekken personen en organisaties

Artikel 5. Advisering

 • 1.

  Het college vraagt via de ambtelijke beleidsadviseur advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Hierbij wordt een termijn in acht genomen van minimaal vier weken, voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 2.

  Het college reageert altijd schriftelijk op een door de adviesraad gegeven gevraagd en ongevraagd advies.

 • 3.

  Het advies van de adviesraad wordt, indien hierover een college en/of raadsvoorstel in voorbereiding is voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad, samen met het voorstel van het college meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 4.

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij dit voorstel aan de gemeenteraad vermeld en gemotiveerd.

Artikel 6. Het betrekken van personen en organisaties

 • 1.

  Met het oog op uit te brengen adviezen zorgt de adviesraad voor draagvlak en betrokkenheid door:

  • belanghebbenden te consulteren over een bepaald onderwerp;

  • naar eigen inzicht inwoners en eventueel andere deelnemers aan de samenleving van de gemeente Ede zoveel mogelijk op directe wijze bij de meningsvorming en advisering te betrekken;

  • een levendig netwerk van maatschappelijke organisaties, platformen en vertegenwoordigers van groepen van belanghebbenden te onderhouden;

  • te zorgen voor een toegankelijke en actuele communicatie met belanghebbenden.

 • 2.

  De adviesraad maakt in het jaarverslag kenbaar op welke wijze de in lid 1 genoemde personen en organisaties zijn betrokken.

Hoofdstuk 4. Werving en voordracht, benoeming en ontslag

Artikel 7a. Werving en Voordracht

 • 1.

  De adviesraad stelt een procedure op voor werving en selectie. Hierin zijn tenminste opgenomen:

  • een profielschets;

  • een procedure voor de selectie en voor het instellen van een selectiecommissie;

  • een procedure voor de (her)benoeming van de voorzitter en de leden;

  • de regels omtrent het aftreden en de vervanging.

Artikel 7b. Benoeming en ontslag

 • 1.

  De voorzitter en leden van de adviesraad worden door het college benoemd en ontslagen. Benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen eenmaal opnieuw worden benoemd. Kandidaten voor lidmaatschap van de adviesraad worden voorgedragen aan het college. Het college zal een afgewezen voordracht motiveren.

 • 2.

  De maximale zittingsduur is twee perioden, dus 6 jaar.

 • 3.

  De adviesraad stelt een rooster van aftreden op, gericht op een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

 • 4.

  In afwijking van lid 2 kan in het belang van een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing een derde periode gelden voor leden voor wie bij het van kracht worden van deze verordening de zittingsduur van 6 jaar binnen een half jaar verstrijkt.

Hoofdstuk 5. Ondersteuning adviesraad en taken beleidsadviseur en beleidsondersteuner

Artikel 8. Ondersteuning adviesraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  wijst het een vaste ambtelijk beleidsadviseur en beleidsondersteuner aan;

 • c.

  zorgt het ervoor dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk beleidsadviseur- of ondersteuner tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de adviesraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de adviesraad;

 • f.

  zorgt het voor het publiceren van adviezen en verslagen.

Artikel 9. Taken van de beleidsadviseur en beleidsondersteuner

 • 1.

  De beleidsadviseur:

  • a.

   zorgt er namens het college voor dat de adviesraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling;

  • b.

   ondersteunt de adviesraad bij het uitbrengen van adviezen.

 • 2.

  De beleidsondersteuner:

  • a.

   stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de adviesraad een vergaderkalender samen;

  • b.

   stelt in overleg met de voorzitter van de adviesraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

  • c.

   zorgt ervoor dat signalen van inwoners ten behoeve van de adviesraad bij de adviesraad terechtkomen;

  • d.

   ziet erop toe dat de adviesvragen en het conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen;

  • e.

   zorgt voor het opmaken van adviezen van de adviesraad;

  • f.

   ondersteunt bij het publiceren van adviezen en verslagen op de website;

  • g.

   maakt een actie- en besluitenlijst naar aanleiding van een vergadering.

Hoofdstuk. 6 Openbaarheid vergaderingen en geheimhouding

Artikel 10. Openbaarheid van vergaderingen

 • 1.

  Vergaderingen van de adviesraad zijn in beginsel openbaar.

 • 2.

  De adviesraad kan in beslotenheid vergaderen indien de voorzitter of een meerderheid van de leden dit nodig oordeelt.

Artikel 11. Geheimhouding

 • 1.

  Aan de leden van de adviesraad kan door het college tijdelijke of permanente geheimhouding worden opgelegd ten aanzien van de door het college verstrekte informatie.

 • 2.

  De geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de adviesraad.

Hoofdstuk 7. Budget en jaarverslag

Artikel 12. Budget adviesraad

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de begroting van de adviesraad vast. De adviesraad dient hiervoor een voorstel in voor 1 september.

 • 2.

  Ten laste van de begroting kunnen kosten worden gemaakt die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, administratieve ondersteuning en presentiegelden voor het bijwonen van (voorbereidende) vergaderingen overeenkomstig de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Ede 2014.

 • 3.

  De adviesraad legt jaarlijks voor 1 juli in een financieel verslag verantwoording af aan het college over de besteding van het in het voorgaande jaar beschikbaar gestelde budget.

Artikel 13. Jaarverslag

De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 juli aan het college en de raad verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 14. Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening adviesraad sociaal domein Ede, vastgesteld in de openbare vergadering van 2 februari 2017, wordt ingetrokken.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein Ede 2020.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2020, zaaknummer 168575

De raad voornoemd,

dr. G.H. Hagelstein

de griffier,

mr. L.J. Verhulst

de voorzitter.

Toelichting

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 2.10 van de Jeugdwet. Deze artikelen dragen de gemeenteraad op bij verordening regels te stellen over de wijze waarop bij de uitvoering van de betreffende wet betrokken personen (of hun vertegenwoordigers) worden betrokken bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid. De raad heeft ervoor gekozen om deze betrokkenheid bij beleidsontwikkeling tot stand te brengen via een adviesraad.

 

Artikel 3. Bevoegdheden van de adviesraad

Eerste lid

 

Naast formele advisering kan de adviesraad ook ongevraagd advies geven aan het college. De adviesraad doet dit in dialoog met inwoners en op basis van een eigen agenda.

 

Artikel 4. Samenstelling en werkwijze adviesraad

 

Tweede lid

 

Leden van de adviesraad worden benoemd op basis van kennis, expertise, en/of ervaringsdeskundigheid van de Jeugdwet/ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015/ Participatiewet.

 

De leden van de adviesraad zitten op persoonlijke titel in de adviesraad en zijn onafhankelijk. Ze zijn dus geen belangenbehartigers en er is geen sprake van een achterban.

 

De adviesraad is een goed werkend en duurzaam adviesorgaan en kan rekenen op een breed draagvlak in de Edese gemeenschap. De leden van de adviesraad hebben hiertoe een persoonlijk netwerk en brengen het inwonersperspectief binnen bij de gemeente.

 

De adviesraad werkt als gelijkwaardig partner samen met inwoners, belangenorganisaties én natuurlijk de gemeente. Doel is een duurzame dialoog met de inwoners in de gemeente Ede.

 

Artikel 5. Advisering

Het college zal over beleidsvoornemens van het college via de ambtelijk beleidsondersteuner advies vragen aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat de adviesraad haar rol kan nemen. Dit betekent dat een adviesvraag ook al in deel-adviesvragen kan worden voorgelegd, zodat de adviesraad zo vroeg mogelijk wordt betrokken in het proces.

 

Artikel 6. Het betrekken van personen en organisaties

Eerste lid

 

Ten behoeve van de uit te brengen adviezen hebben leden van de adviesraad een inspanningsplicht om in gesprek te gaan met de inwoners van de gemeente Ede. Dit kan zowel klein- als grootschalig en is afhankelijk van het onderwerp waarover wordt geadviseerd. De kracht van de adviesraad is dat de leden met elkaar uitwisselen wat zij zien, weten en horen over een bepaald onderwerp. Omdat ze hun voelhorens uitzetten in hun omgeving, omdat ze mensen uit hun netwerk spreken.

 

Tweede lid

 

De adviesraad maakt daar waar mogelijk in het advies kenbaar op welke manier het eigen netwerk is benut. In de adviezen worden voorbeelden en/of signalen benoemd waarop het advies is gebaseerd. Indien het netwerk niet (of nauwelijks) is of kan worden geraadpleegd wordt dit eveneens in het advies kenbaar gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de aard en strekking van het onderwerp, of omdat voorgenomen beleid onder embargo aan de adviesraad wordt verstrekt.

 

Artikel 8. Ondersteuning adviesraad

onder b

 

De toewijzing door het college van de vaste beleidsadviseur en beleidsondersteuner gebeurt in overleg met de adviesraad.