Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 266967Plannen | ruimtelijkcoördinatieregeling Tolnegenweg 6 en Wolweg 57

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Tolnegenweg 6 en Wolweg 57 met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Tolnegenweg-Wolweg (raadsbesluit d.d. 7 oktober 2020),, het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘aanleggen uitrit’ (collegebesluit d.d. 15 oktober 2020) voor het bouwplan aan de Wolweg en het hogere waarden besluit (Wet geluidhinder, collegebesluit d.d. 10 september 2020). De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken. Daarnaast is besloten het beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan Tolnegenweg-Wolweg, zoals dat is opgenomen in Hoofdstuk 3 uit de toelichting van het bestemmingsplan Tolnegenweg-Wolweg, vast te stellen als beleidsregel.

Deze besluiten voorzien in het mogelijk maken van de realisatie van een lokaal bedrijventerrein op gronden achter het perceel Tolnegenweg 6 en de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel ten oosten van Wolweg 57 in Stroe. (De coördinatieregeling is niet van toepassing op de ontwikkeling aan de Tolnegenweg 6.)

Ter inzage

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober tot en met 27 november 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1519-0003

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1519-/NL.IMRO.0203.1519-0003

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit ontheffing hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

 

Barneveld, 15 oktober 2020.