Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266292Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Buitengebied - Park Slenck & Horst

De gemeenteraad heeft op 1 oktober het bestemmingsplan Buitengebied - Park Slenck en Horst gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande recreatiewoningen gelegen op Slenck en Horst te bestemmen voor wonen. Het plangebied betreft de gronden van Park Slenck en Horst gelegen aan de Korhoenlaan 1 te Harderwijk.

 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, onder meer in die zin dat:

Regels

 

 • 1.

  er is een bepaling opgenomen over overkappingen en het uitsluiten van bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen en geen bijbehorende bouwwerken zijnde in de bestemming Bos – Bostuin;

 • 2.

  er is een verduidelijking opgenomen over het verwijderen van houtopstanden;

 • 3.

  de begripsbepalingen woning en bostuin zijn gewijzigd

 • 4.

  de begripsbepalingen huishouden, stacaravan en trekkershut zijn toegevoegd.

 

Verbeelding

 • 1.

  het bouwvlak voor het perceel Korhoenlaan 1-19 is gewijzigd;

 • 2.

  voor het perceel D 9714 is de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie opgenomen.

De bij het plan behorende toelichting is geactualiseerd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit.

 

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit van 7 juli tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt transformatie van de bestaande recreatiewoningen naar wonen op Resort Slenck en Horst mogelijk gemaakt.

 

Beroep

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 15 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00236-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00236-0002. (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243).

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;

- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

 

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020 en de Staatscourant van 14 oktober 2020.