Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266282Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Zeebuurt - De Harder 2020

 

De gemeenteraad heeft op 1 oktober het bestemmingsplan Zeebuurt – De Harder 2020 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw 110 appartementen, een tweetal supermarkten, een bouwmarkt en een woonwinkel en de eerder vergunde McDonalds wordt opgenomen. Daarnaast wordt er met dit plan geregeld dat zich op de huidige plek van de supermarkt op het bedrijventerrein Lorentz geen nieuwe supermarkt kan vestigen.

 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 oktober gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis.

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

 

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00119-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00119-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243).

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020 en de Staatscourant van 14 oktober 2020.