Vlijmenseweg (plan Terrazzo) te ‘s-Hertogenbosch: Ontwerpbeschikkingen hogere grenswaarde geluid

Het college maakt bekend dat het hogere grenswaarden voor geluid gaat verlenen voor het plan Terrazzo. Dit plan betreft het bouwen van een gebouw met 170 appartementen, commerciële ruimten en een 1-laags stallingsgarage in het gebied Paleiskwartier, aan de Vlijmenseweg. De locatie is kadastraal bekend als ‘s-Hertogenbosch, sectie F nummers 3504, 1309 en 1508.

 

De reden voor het verlenen van een hogere grenswaarde is dat op de toekomstige geluidgevoelige bestemming (appartementen) de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Vlijmenseweg.

 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Vlijmenseweg zal ten hoogste 58 dB bedragen. De geluidbelastingen door overige wegen danwel door railverkeer overschrijden de voorkeursgrenswaarde niet. De te verlenen hogere grenswaarde heeft dan ook alleen betrekking op het wegverkeerslawaai afkomstig van de Vlijmenseweg

 

De ontwerpbeschikking bevat het voornemen om de benodigde hogere grenswaarde geluid voor woningen te verlenen.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Uw zienswijze voor de ontwerpbeschikking kunt u vanaf 3 februari tot en met 16 maart 2020 zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt alleen beroep instellen tegen de beschikking als u tijdig schriftelijke of mondelinge zienswijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, tenzij u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Inzage

De stukken liggen vanaf 3 februari 2020 tot en met 16 maart 2020 online (www.overheid.nl) en op het stadskantoor ter inzage. U kunt een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

 

Informatie

Voor een mondelinge toelichting, het indienen van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisseling of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw S. Prast van de afdeling Leefomgeving, telefoon (073) 615 91 85.

 

 

 

Naar boven