Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 265283VerordeningenBesluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld tot wijziging van de Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

 

de volgende wijziging van de Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld:

Artikel I Wijziging regeling

Artikel 12, tweede lid, van de Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld komt als volgt te luiden:

  • 2.

    Als de indiener van een bezwaarschrift voor 12 november 2020 gehoord is of als voor die datum bepaald is dat op grond van artikel 7:3 van de wet van horen wordt afgezien, is deze regeling niet op dat bezwaarschrift van toepassing.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

 

Aldus vastgesteld op 13 oktober 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester