Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 263419Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Rotterdam - Eerste wijziging Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2020–2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 10 september, 20MO03790;

 

gelet op de artikelen 3 en 4 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat aanvullende middelen voor het subsidieonderdeel Rotterdamse lerarenbeurs beschikbaar worden gesteld, vanwege het succes van dit subsidieonderdeel;

 

besluit:

Artikel I  

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2020-2021 komt artikel 6, eerste lid, als volgt te luiden:

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de toepassing van deze subsidieregeling geldt voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 21 juli 2021 een subsidieplafond van in totaal € 44.700.000. Dit bedrag is onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad van Rotterdam en onder voorbehoud van verkrijging van middelen van het Rijk. Het subsidieplafond bestaat uit de volgende deelplafonds:

 • Schoolontwikkeling

  € 20.060.000

  Burgerschapsinitiatieven en deskundigheidsbevordering burgerschap

  € 1.075.000

  Zij-instroom en opscholing onderwijsassistenten

  € 1.250.000

  Werkdruk, ontzorgen, starters en stagiairs

  € 2.000.000

  Anders organiseren, innoveren en ruimte directies

  € 1.420.000

  Rotterdamse lerarenbeurs

  € 680.000

  Van onderwijs naar arbeidsmarkt

  € 695.000

  Sociale veiligheid in en om scholen

  € 120.000

  Dagprogrammering

  € 11.400.000

  Ouderbetrokkenheid

  € 6.000.000

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Algemene toelichting

Met deze eerste wijziging van de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2020-2021, wordt in de periode 2020-2021 in totaal € 80.000 toegevoegd aan het deelsubsidieplafond voor de Rotterdamse lerarenbeurs. De middelen hiervoor zijn reeds beschikbaar binnen het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

De ophoging van het subsidieonderdeel is mogelijk doordat het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ in 2019 voor het eerst uitgerold is. Hierdoor zijn nog niet alle programmaonderdelen volledig aangevraagd, waardoor éénmalig extra middelen beschikbaar zijn gekomen.

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 oktober 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)