Gemeenteblad van Vlieland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlielandGemeenteblad 2020, 263202VerordeningenWijziging APV vlieland 2011

 

1. Artikel 2:25 als volgt te wijzingen:

Artikel 2:25 Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. Met het oog op de in artikel 2:25e en de in artikel 1:8 genoemde belangen, kan de burgemeester over de uitoefening van de bevoegdheden in deze paragraaf nadere regels vaststellen.

3. Het verbod van het eerste lid geldt voorts niet voor een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:25a kleine evenementen

 • 1.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

  • 1.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

  • 2.

   het evenement tussen 06.00 en 23.00 uur plaats vindt;

  • 3.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 22.00 uur;

  • 4.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object;

  • 5.

   er een organisator is;

  • 6.

   de organisator uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het eerste lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 2:25b Indienen aanvraag

1. Bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, kan worden bepaald dat dit dient te geschieden door middel van een door of namens de burgemeester vastgesteld formulier minimaal 16 weken voor het evenement.

2. In de aanvraag om een vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

a. de gegevens van de organisator;

b. de geplande datum, tijdstip en locatie van het evenement;

c. een omschrijving van de aard en karakter van het evenement;

d. het te verwachten aantal bezoekers.

e. een omschrijving van de activiteiten en handelingen die in het kader van het evenement plaatsvinden;

3. De burgemeester kan bepalen dat de aanvraag vergezeld dient te gaan van een door de organisator opgesteld veiligheidsplan.

4. De burgemeester kan wegens bijzondere omstandigheden besluiten af te wijken van de in lid 1 genoemde termijn.

Artikel 2:25c Vereisten organisator

1. Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid dient de organisator aan de volgende eisen te voldoen:

a. hij mag niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet;

b. hij mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en dient in het bezit te zijn van een geldige VOG;

c. hij moet de leeftijd van éénentwintig jaar hebben bereikt en

d. hij moet aantoonbare ervaring hebben in het organiseren van vergelijkbare evenementen als het evenement waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid onder a., c. en d. gestelde vereiste.

Artikel 2:25d Samenvallen van evenementen

1. Een vergunningplichtig evenement dat minimaal 2 jaar achtereen binnen eenzelfde periode heeft plaatsgevonden, heeft voorrang boven een nieuw te organiseren evenement.

2. Een groter evenement heeft voorrang boven een kleiner evenement.

Artikel 2:25e Weigeringsgronden

1. De vergunning wordt geweigerd, indien:

a. niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 2:25b of

b. niet wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:25c gestelde eisen;

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd, indien:

a. onevenredig veel beslag wordt gelegd op de ruimte of op de gemeentelijke - of hulpdiensten;

b. de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement;

c. de aard van het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de gevraagde locatie;

Artikel 2:25f Schorsende werking andere vergunningen

Bij het verlenen van de vergunning als bedoeld in artikel 2:25 kan bepaald worden dat de werking van reeds geldende vergunningen voor het gebruik van de openbare plaats of het openbaar water in het gebied waar het evenement plaatsvindt wordt geschorst zolang dit noodzakelijk is in het belang van het evenement.

Artikel 2:25g Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 

2. Aan artikel 5:12 een lid 3 toe te voegen:

Artikel 5:12 lid 3: Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode te laten staan (weesfietsen)

Vul hier de regelingtekst in]

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2020

De Griffier, M. Brinksma - Brandenburg

De voorzitter C- Schokker -Strampel]