Vlijmenseweg-Vijverlaan (“Terrazzo”) ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een gebouw met 170 appartementen, commerciële ruimten en een 1-laags stallingsgarage - omgevingsvergunning -

Verleend en ter inzage

 

Ontwerpbeschikking

 

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een gebouw met 170 appartementen, commerciële ruimten en een 1-laags stallingsgarage. Het betreft de locatie Vlijmenseweg-Vijverlaan (“Terrazzo”) ’s-Hertogenbosch.

 

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Paleiskwartier-Willemspoort-Station‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

 

Op deze aanvraag is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, is de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag met ingang van 3 februari 2020 tot en met 16 maart 2020 voor iedereen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket.

Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie

www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak belt u de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), tel. (073) 615 57 77.

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00048170

 

Algemene informatie omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Bezoek omgevingsloket alleen op afspraak:

- Tel. (073) 615 57 77

- E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Naar boven