Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2020, 262770Overige besluiten van algemene strekkingToevoeging subsidieregeling Coronafonds aan Subsidieregelingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de tijdelijke subsidieregeling Coronafonds en deze als paragraaf 8.2 toe te voegen aan de Subsidieregelingen 2020.

 

 

 

Artikel 8.2.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvragers: maatschappelijke instellingen uit de gemeente zonder winstoogmerk.

 • b.

  Overheidsmaatregelen: maatregelen van de (rijks)overheid die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 • c.

  Coronanadeel: negatief bedrijfsresultaat als gevolg van overheidsmaatregelen rondom Corona.

 

Artikel 8.2.2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan aanvragers als compensatie van het coronanadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 

Artikel 8.2.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het coronanadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan;

 • 2.

  Het coronanadeel is ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020;

 • 3.

  Het coronanadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd;

 • 4.

  Het coronanadeel is niet op te vangen vanuit eigen reserves en brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar in gevaar;

 • 5.

  De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke acties zijn ondernomen om het coronanadeel zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 8.2.4 Inleverdatum aanvraag

De volledige aanvraag is uiterlijk 1 juli 2021 in het bezit van de gemeente.

 

Artikel 8.2.5 Budget

Voor de periode 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021 is het budget € 1.800.000.

 

Artikel 8.2.6 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van het coronanadeel.

 • 2.

  De aanvragen die de gemeente als eerste ontvangt en volledig zijn, worden ook als eerste behandeld.

 

Artikel 8.2.7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan de subsidie weigeren als de aanvraag betrekking heeft op coronanadeel waarvoor de Rijksoverheid en/of de Provincie compensatiemaatregelen heeft opengesteld en aanvrager hierop geen beroep heeft gedaan of het coronanadeel slechts gedeeltelijk is gecompenseerd.

 • 2.

  Het college kan subsidie tevens weigeren wanneer:

  • a.

   de subsidie naar het oordeel van het college onvoldoende helpt de aanvrager te laten voortbestaan.

  • b.

   de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

 

Artikel 8.2.8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 13 oktober 2020.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 29 september 2020,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris