Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 26226Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit Jeugdwet

 

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 23 december 2019

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet; Verordening Jeugdhulp gemeente Moerdijk en beleidsregels persoonsgebonden budget jeugd

 

overwegende dat:

a. op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

b. het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan inwoners wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren;

c. in geval van crises buiten kantoortijden acuut de benodigde zorg ingezet moet worden

 

BESLUIT

 

vast te stellen het :

 

Mandaatbesluit Jeugdwet 2020

 

Met daarbij de volgende mandaten te verlenen:

 

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor het toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening in natura hoog-complex (vanaf een bedrag van € 22.750,-), inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden;

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor het toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele maatwerkvoorziening, inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden;

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor het toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening persoonsgebonden budget, inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden;

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd ten behoeve van het nemen van maatregelen voor spoedeisende zorg binnen kantoortijd (tot een bedrag van € 5.000,-);

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor verlening van besluiten van de Raad voor de Kinderbescherming dan wel het Openbaar Ministerie ten behoeve van uithuisplaatsing en/of gesloten jeugdzorg;

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor aanvraag van machtiging gesloten jeugdzorg., in het vrijwilliger en/of gedwongen kader;

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd voor een spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging.

 • Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd ten behoeve van vertegenwoordiging in bezwaar tijdens zittingen in bezwaar en (hoger)beroep;

 • Mandaat te verlenen aan Jeugdprofessionals van het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk voor het toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening in natura laag-complex (tot een drempelbedrag van € 22.750), inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden;

 • Mandaat te verlenen aan Jeugdprofessionals van het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk ten behoeve van vertegenwoordiging bij plaatsing gesloten jeugdhulp bij de Rechtbank, in het vrijwillig en gedwongen kader.

 • Mandaat te verlenen aan medewerkers Backoffice team Jeugd voor periodieke betalingen en terugvorderingen (actie) in het kader van de Jeugdwet.

 • Mandaat te verlenen aan Team Spoedeisende Zorg van de Gecertificeerde Instelling voor het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing, in het geval van een crisis buiten kantoortijden.

dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Jeugdwet”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 23 december 2019

De secretaris,

Drs. Th.C. van Waes

De burgemeester,

J.P.M. Klijs