Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 261897Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning Loosbroekseweg 49, 5388 VNM te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

De op 28 juli 2016 verleende veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer, thans OBM geheel in te trekken

 

Verzenddatum: 08-10-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch, 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze