Vastgesteld bestemmingsplan Moergestelseweg 48, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Moergestelseweg 48’ is opgesteld ten behoeve van het juridisch-planologisch mogelijk maken van vergroting van de toegestane inhoudsmaat van 600 m3 tot 1.000m3 voor een woning op het perceel aan Moergestelseweg 48 in Oisterwijk.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moergestelseweg 48 [NL.IMRO.0824 Moergstlsweg48.-VA01] ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

-op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

-op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen.

De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt namelijk met 3 dB overschreden ter plaatse van 1 woning.

Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 58 dB.

Het besluit tot vaststellen hogere grenswaarde wijkt niet af van het ontwerpbesluit en ligt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage.

Het besluit hogere grenswaarde is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

 

Naar boven