Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2020, 261663Beschikkingen | aanvraagOntwerp-omgevingsvergunning Westmolenstraat/Elzensteeg (Edelweisslocatie)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 de ontwerp-omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van woonzorgvoorzieningen (zorgappartementen) aan Westmolenstraat/Elzensteeg ter inzage ligt.

Aanleiding

Op 31 juli 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor de nieuwbouw van woonzorgvoorzieningen (zorgappartementen). Het nieuwbouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2014’.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan indien de activiteit, blijkens een goede ruimtelijke onderbouwing, niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hiervan is in dit geval sprake.

Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad van Schiedam heeft in 2019 een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’ vastgesteld. Het project valt onder de reikwijdte van artikel 2, eerste lid onder b (bouwen van woonzorgvoorzieningen) van deze algemene verklaring. Aangezien geen sprake is van één van de in artikel 3 genoemde uitzonderingen kan in dit geval gebruik worden gemaakt van de ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’.

Ter inzage en zienswijzen

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, postbus 1501, 3100 EA te Schiedam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van het KCC.

Disclaimer corona

Gelet op corona gaat het wellicht anders dan gebruikelijk. Het heeft de voorkeur om contact en/of het inzien van stukken zoveel als mogelijk online, digitaal of telefonisch te hebben/doen. De stukken worden ook online beschikbaar gesteld via de online publicatie op officielebekendmakingen.nl. Als een schriftelijke zienswijze niet mogelijk is, dan heeft een digitale mondeling zienswijze (bijvoorbeeld via Teams) of telefonische zienswijze gelet op corona de voorkeur.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de omgevingsvergunning, de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer M. Zieltjens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Schiedam 14 oktober 2020