Vastgesteld bestemmingsplan Rosepdreef 2 Oisterwijk, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Rosepdreef 2’ is opgesteld ten behoeve van de bouw van een gebouw met twee verblijf recreatieve eenheden en een receptiegebouw op het perceel aan de Rosepdreef 2 in Oisterwijk

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 1 oktober  heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rosepdreef 2'

[NL.IMRO.0824.Rosepdreef2 -VA01] ongewijzigd vastgesteld.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 16 oktober tot en met 26 november gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

- op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

- bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

- belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Naar boven