Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 261412Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een appartementengebouw met 25 appartementen, alsmede het aanleggen van een uitrit van de half verdiepte parkeerkelder - Hoevelaar blok 12 nabij Stationsweg Oost 199a, sectie G nummer 1990, Woudenberg

1 oktober 2020:

Hoevelaar blok 12 nabij Stationsweg Oost 199a, sectie G nummer 1990, het bouwen van een appartementengebouw met 25 appartementen, alsmede het aanleggen van een uitrit van de half verdiepte parkeerkelder, Zaak-ID 0351-15762.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.