Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 261277Beschikkingen | afhandelingBesluit verdagen beslistermijn WABO Raadhuisplein 7, 5388 GM te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

Het besluit voor het verdagen van de beslistermijn voor het realiseren van 2 appartementen en aanpassen gevels van 't Pumpke

Verzenddatum: 07-10-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch, 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze