Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2020, 261078Overige besluiten van algemene strekkingAanvulling aanwijzingsbesluit containerlocaties Zandvoort: vermindering aantal ondergrondse containers locatie Z16 Prinsesseweg Zandvoort 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 

Overwegende dat:

  • De gemeente Zandvoort afvalscheiding wil stimuleren en hiervoor voldoende middelen aan haar inwoners beschikbaar wil stellen. Hiertoe is op 23 april 2019 beleid vastgesteld met de nota ‘Duurzaam Afvalbeheerplan (DAB) Zandvoort 2019-2025’.

  • om te kunnen voldoen aan de landelijke norm in het kader van het implementatieplan DAB extra grondstofcontainers in Zandvoort worden geplaatst;

  • op 19 september 2019 het besluit inrichting openbare ruimte Louis Davidskwartier is vastgesteld;

  • dat aanpassingen op dit besluit noodzakelijk zijn en dat dit inhoudt dat alle bovengrondse inzamelvoorzieningen op deze locatie ter hoogte van de Prinsesseweg komen te vervallen;

  • het laten vervallen van deze bovengrondse inzamelvoorzieningen geen invloed heeft op de gebruikers van de percelen voor wie deze voorzieningen zijn bedoeld, gelet op het feit dat de inzameling voortaan ondergronds verloopt;

  • dat dit besluit een aanpassing is van het reeds vastgestelde besluit inrichting openbare ruimte Louis Davidskwartier 19 september 2019.

Gelet op:

  • artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

  • artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Zandvoort 2020;

Mede gelet op:

  • het Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem op grond waarvan het afdelingshoofd VTH van de gemeente Haarlem namens het college van burgemeester en wethouders Zandvoort gemandateerd is voor het nemen/wijzigen van aanwijzingsbesluiten containerlocaties;

  • het besluit van 19 september 2019 van het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort over de reeds vastgestelde containerlocaties voor de Prinsesseweg (inrichting openbare ruimte Louis Davidskwartier)

Besluit

Op locatie Z16 ter hoogte van de Prinsesseweg in Zandvoort het aantal vastgestelde ondergrondse containers te verminderen van 8 naar 5. Daardoor komen de bovengrondse containers te vervallen. De reductie houdt in dat er 5 ondergrondse containers resteren, die bedoeld zijn voor de inzameling van PBD (plastic, blik en drinkpakken) papier, restafval, glas en textiel. Zie de bij dit besluit behorende overzichtsfoto en locatietekening. Dit besluit kan worden aangehaald als: vermindering ondergrondse containers op locatie Z16 Prinsesseweg Zandvoort. Dit besluit treedt op de dag na bekendmaking in werking.

Namens burgemeester en wethouders van Zandvoort,

afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

mevrouw mr. H.H.T. de Boer

Publicatie, bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met het aanwijzingsbesluit, kunnen daartegen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres? De behandelaar van het bezwaar kan dan persoonlijk contact met u opnemen om de behandeling met u te bespreken. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit (de plaatsing van de containers) niet tegen.

In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag , verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.