Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 25975Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit Port Security Officer.

 

 

De burgemeester van de gemeente Middelburg,

 

Overwegende dat:

 

ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 725/2004 , betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de daaruit voortvloeiende Richtlijn 2005/65/EG voor de veiligheid van havens, zoals deze Richtlijn is vastgesteld op 26 oktober 2005 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS Code) uitmondend in nationale wetgeving in de vorm van wijziging van de Havenbeveiligingswet, bij Wet van 11 mei 2007;

 

de burgemeester als autoriteit voor de havenveiligheid een havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer), als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Richtlijn, dient aan te wijzen op grond van artikel 4c van de Havenbeveiligingswet;

 

dat aanwijzing functioneel verbonden wordt aan de functie van adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Middelburg!;

 

gelet op de artikelen 2, eerste lid en 4c van de havenbeveiligingswet en de gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Port Security Officer .

 

Artikel I Aanwijzing

 

De adviseurs Openbare Orde en veiligheid, werkzaam bij de gemeente Middelburg worden aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris (PSO).

 

Artikel II. Inwerkingtreding

 

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 5 april 2017.

 

 

Artikel III. Citeerartikel

 

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzigingsbesluit Port Security Officer Middelburg.

 

Middelburg, 27 januari 2020

De burgemeester voornoemd,

Mr H.M. Bergmann.