Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 259230Beschikkingen | afhandelingGemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5380529 - Dorpstraat 56 te Heumen

 

Burgemeester en wethouders van Heumen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : plaatsen van een dakkapel op de achtergevel

Locatie : Dorpstraat 56 te Heumen

Datum besluit : 6 oktober 2020

Datum verzending : 6 oktober 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z20.106724.01

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen. Het postadres is Postbus 200, 6580 AZ te Malden.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens:

a. naam en adresgegevens van de indiener;

b. dagtekening;

c. omschrijving van het bestreden besluit;

d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.

De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:

 

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.