Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 259135Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HOGENAKKER 12, GASSEL’

 

Burgemeester en wethouders van Grave maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hogenakker 12, Gassel’ ter inzage wordt gelegd.

 

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hogenakker 12, Gassel’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd (via een anterieure overeenkomst). Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Het plangebied ligt ten oosten van de woning aan de Hogenakker 12 in Gassel (5438 AR). Het plan maakt het bouwen mogelijk van een vrijstaande woning tussen de bestaande woning en de begraafplaats.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken en een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen zes weken ter inzage van dinsdag 13 oktober 2020 tot en met maandag 23 november 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0786.BPHogenakker12-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Grave, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Harmsen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Herbegrenzing provinciale Verordening Ruimte

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt gelijktijdig met de herziening van het bestemmingsplan een procedure doorlopen om de begrenzing van de provinciale verordening aan te passen, zodat de locatie binnen bestaand stedelijk gebied komt te liggen. Hiervoor wordt op basis van artikel 6.2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een verzoek gedaan aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De beoogde herbegrenzing is opgenomen op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. Tegen dit voornemen tot herbegrenzing kunt u van dinsdag 13 oktober 2020 tot en met maandag 23 november 2020 eveneens een zienswijze indienen op eerder genoemde wijze.

 

Grave, 9 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Grave