Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2020, 258759Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Bergeijk - Verkeersbesluit C20002714 - Geslotenverklaring Braambos, Bosweg uitgezonderd voetgangers en volledige geslotenverklaring De Roest

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij het volgende hebben besloten:

 • 1.

  Het aanwijzen van Braambos tussen huisnummer 23 en de Keersopperdreef als voetpad middels het plaatsen van verkeersbord G7 volgens bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 2.

  Het aanwijzen van Bosweg ter hoogte van de Keersopperdreef als voetpad middels het plaatsen van verkeersbord G7 volgens bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 3.

  Het sluiten van De Roest voor alle verkeer tussen de Oorenberg en de Keersopperdreef middels het volledig verwijderen van de infrastructuur.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk. Voordat u dit doet vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. B. van der Veer. Het besluit wordt dan met u besproken en verder toegelicht. Wanneer u hiermee niet geholpen bent kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk (postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift vermeldt u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder bevat het bezwaarschrift: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift geschreven is, en de ondertekening.

Het is mogelijk bezwaar te maken vanaf 8 oktober juli t/m 18 november 2020.

Vereiste van het besluit:

Op dit verkeersbesluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

 • -

  De Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

 • -

  Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  Mandaatbesluit 7 maart 2017.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 • 1.

  dat de aanleg van de nieuwe N69 door de provincie Noord-Brabant leidt tot andere verkeersstromen en weginfrastructuur waarbij enkele voetgangersbruggen worden gerealiseerd over de nieuwe N69.

 • 2.

  Er vanuit de realisatie hiervan is gevraagd om voor deze nieuwe situatie een verkeersbesluit te nemen door de gemeente Bergeijk.

 • 3.

  In het verleden afspraken zijn gemaakt om sluipverkeer en doorgaand verkeer te concentreren op daarvoor geschikte en bestemde wegen.

 • 4.

  Genoemde wegen liggen in recreatief en agrarisch gebied liggen.

 • 5.

  Er de wens is om de gebieden aan weerszijde van de nieuwe N69 voor voetgangers te verbinden.

 • 6.

  De huidige recreatieve paden zoveel mogelijk intact te laten vanwege het toeristische karakter.

 • 7.

  Doorgaand (gemotoriseerd) verkeer voldoende alternatieven heeft in de directe omgeving.

 • 8.

  Fietsverkeer niet mogelijk is de nieuwe voetgangersbruggen maar zij wel de mogelijkheid hebben als voetganger met de fiets aan de hand de burg over te steken.

 • 9.

  Het fysiek onmogelijk wordt alle verkeersdeelnemers behalve voetgangers de bruggen te gebruiken vanwege de aanwezige trappen (met fietsgoot).

Overleg:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft aangaande dit besluit overleg plaatsgevonden met de betrokken Operationeel Specialist van de politie Oost Brabant.

Besluit:

 • 1.

  Het aanwijzen van Braambos tussen huisnummer 23 en de Keersopperdreef als voetpad middels het plaatsen van verkeersbord G7 volgens bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 2.

  Het aanwijzen van Bosweg ter hoogte van de Keersopperdreef als voetpad middels het plaatsen van verkeersbord G7 volgens bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 3.

  Het sluiten van De Roest voor alle verkeer tussen de Oorenberg en de Keersopperdreef middels het volledig verwijderen van de infrastructuur.

Bergeijk, d.d. 24 september 2020

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

namens dezen,

Dhr. J. de Greef

Hoofd afdeling Beheer Ruimte