Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 258749Beschikkingen | afhandelingGemeente Heumen - verleende Omgevingsvergunning - Hatertseweg 5 te Malden- OLO 4568201

Burgemeester en wethouders van Heumen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : afwijken van het bestemmingsplan en het oprichten van een kleine brouwerij

Locatie : Hatertseweg 5 te Malden

Datum besluit : 5 oktober 2020

Datum verzending : 5 oktober 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z19.106528.01

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

Mogelijkheid van inzien

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Wilt u de stukken inzien, bel dan (024) 751 7700 of stuur met vermelding van OLO-nummer 4568201 en/of het zaaknummer W.Z19.106528.01 een mailbericht naar wabo@odrn.nl

De eerste dag van de ter inzage legging is 8 oktober 2020.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen. Het beroepschrift wordt ingediend bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechtervan de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.