Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2020, 258559VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent kwijtschelding (Kwijtscheldingsverordening 2015)

 

Artikel 1 Inkomensvrijstelling en kinderopvang

 • 1.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van het bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a van de Algemene ouderdomswet, hebben bereikt, vastgesteld op 100 percent van de toepasselijke netto AOW-norm verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB).

 • 3.

  Onderdelen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de kosten van het bestaan bij kwijtscheldingsverzoeken van natuurlijke personen die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep door overeenkomstige toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringregeling Invorderingswet 1990 in plaats van de afdelingen 3 en 4 van voornoemd hoofdstuk.

 • 4.

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in het in artikel 1 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Afvalstoffenheffing.

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Rioolheffing;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • d.

  Toeristenbelasting;

 • e.

  Forensenbelasting;

 • f.

  Leges;

 • g.

  Parkeerbelasting;

 • h.

  Onroerende zaakbelasting.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Kwijtscheldingsverordening van april 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Kwijtscheldingsverordening 2015.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2015.

Koen Schuiling,

voorzitter

mr. drs. M. Huisman,

griffier