Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van de Inspraakverordeningen van deze gemeenten bekend dat de gelegenheid tot inspraak wordt geboden over de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020.

Toelichting

De (toenmalige) Greenportgemeenten (Boskoop, Waddinxveen, Rijnwoude en Reeuwijk) hebben in 2011 de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop (ISV) vastgesteld. Omdat de daarin opgenomen uitgangspunten en maatregelen niet (geheel) meer aansluiten op de actuele inzichten over ontwikkelingen die binnen de Greenport regio Boskoop spelen, is een actualisatie van de ISV in de vorm van een partiële herziening opgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de huidige ISV zijn in de partiële herziening via een was-wordt tabel weergegeven en van een toelichting voorzien. De aanpassingen zijn, voor zover mogelijk, ook verwerkt op de ook gewijzigde visiekaart.

Terinzagelegging

De Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 ligt van 8 oktober tot en met 4 november 2020 ter inzage. Tijdens openingstijden kunt u terecht in de gemeentehuizen van Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.

Gezien de maatregelen die nu van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus kunt u het ontwerp in de gemeente Waddinxveen alleen digitaal bekijken. Bent u daartoe niet in staat, neem dan telefonisch contact op met gemeente Waddinxveen via 14 0182. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing.

U kunt het ontwerp bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (door het invoeren van een adres en huisnummer of in geavanceerd zoeken het volgende identificatienummer in te voeren: NL.IMRO.0627.svgreenportboskoop-0401).

Reageren

Binnen bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 kenbaar maken. Een schriftelijke reactie kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van één van de betrokken gemeenten:

 • -

  Gemeente Alphen aan den Rijn: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

 • -

  Gemeente Waddinxveen: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen

 • -

  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Postbus 40, 2410 AK Bodegraven

Voor het maken van een afspraak voor inzage van het ontwerp en/of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u gebruik maken van één van de volgende telefoonnummers:

 • -

  Gemeente Alphen aan den Rijn: 14 0172

 • -

  Gemeente Waddinxveen: 14 0182

 • -

  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 0172 - 522 522

Wat gebeurt er verder?

De inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraden van de genoemde gemeenten over de partiële herziening. Tegen het besluit van de gemeenteraden staat geen beroep open. Een eindverslag van de inspraak wordt te zijner tijd toegezonden aan de indieners van de schriftelijke en mondelinge reacties.

Naar boven