Gemeente Weert - gewijzigd verleende omgevingsvergunning - Bosontwikkeling, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 29 september 2020 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Bosontwikkeling’ gewijzigd hebben verleend. De wijziging heeft betrekking op de aanvullende voorwaarde dat op perceel AH 145 het tracé van de voormalige Weerterbeek open blijft en begeleid wordt met bomen.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Bosontwikkeling’

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het omvormen van 13 agrarische percelen naar bos en natuur op de kadastrale percelen gemeente Weert, sectie AH, nummers 1, 6, 15, 145, 164, 165 en 190 en sectie Q nummer 63, gelegen in de omgeving van de Laurabossen, sectie AF nummers 107 en 300, gelegen nabij de Heltenbosbrug, sectie AG nummer 90, gelegen in het Wijffelterbroek, sectie AC nummer 144, gelegen in de Krang en Stramproy, sectie G nummer 157, gelegen in het Stramprooierbroek.

Raadplegen

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, inclusief de verklaring van geen bedenkingen, zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBBosontwikkeling-VA01. Het is ook mogelijk om het besluit met bijbehorende stukken in te zien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (9 oktober 2020 tot en met 19 november 2020). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht bij het college van burgemeester en wethouders.

  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

  • Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

In werking treding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 7 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

C.C. Leppink-Schuitema

burgemeester

Naar boven