Bouwkostenindicator 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de Legesverordening 2020 van de gemeente Leudal;

Besluit:

Vast te stellen de bouwkostenindicator 2020. Dit besluit treedt in werking op de derde dag na de datum van bekendmaking.

 

Bouwkostenindicator gemeente Leudal prijspeil 2020

De bouwkosten zijn opgesteld door adviesbureau Janssen in Echt in samenspraak met het Bouw- en woningtoezicht overlegorgaan Noord- en MiddenLimburg. De bouwkosten zijn gebaseerd op echte actuele eenheidsprijzen.

 

Nr.

Type 

hoeveelheid

eenheid

prijs/eenheid

Totaal in €, excl. BTW

 

WOONGEBOUWEN (niet grondgebonden)

 

 

 

1

Appartementen standaard

1

341

341

2

Appartementen beter

1

424

424

 

GRONDGEBONDEN WONINGEN

 

 

 

3

Tussenwoning standaard

1

305

305

4

Tussenwoning beter

1

423

423

5

Half vrijstaand standaard

1

343

343

6

Half vrijstaand beter

1

461

461

7

Vrijstaand standaard

1

422

422

8

Vrijstaand beter

1

547

547

 

WONINGEN - AANVULLINGEN:

 

 

 

9

Garage / berging

1

176

176

10

Kelder (onder nieuwbouw)

1

237

237

11

Carport / overkapping ( in m²)

1

126

126

12

Dakkapel h= 1,6 m. (per m¹, breedte)

1

1.272,00

1.272

13

Aanbouw tegen bestaande woning

1

352

352

14

Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000

1

158

158

 

BIJEENKOMSTGEBOUW ( in m²)

 

 

 

15

Multifunctionele accommodatie

1

1.577,00

1.577

16

Cafe \ Restaurant

1

1.353,00

1.353

17

Hotel \ Motel

1

1.553,00

1.553

 

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW ( in m²)

 

 

 

18

Gezondheidscentrum \ praktijk

1

1.479,00

1.479

19

Woonzorgcentrum

1

1.350,00

1.350

20

Ziekenhuis

1

1.894,00

1.894

 

INDUSTRIEEL GEBOUW ( in m²)

 

 

 

21

Bedrijfshal, (basic \ lowbudget)

1

323

323

22

Bedrijfshal, < 2.500 m²

1

433

433

23

Bedrijfshal, > 2.500 < 10.000 m²

1

384

384

24

Bedrijfshal, > 10.000 m²

1

372

372

25

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal (1 bouwlaag)

1

1041

1041

26

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal (1bouwlaag)

1

630

630

 

KANTOORGEBOUWEN ( in m²)

 

 

 

27

Kantoor standaard

1

1.193,00

1.193

28

Kantoor beter

1

1.946,00

1.946

 

ONDERWIJSGEBOUW ( in m²)

 

 

 

29

Basis- en brede school

1

1.326,00

1.326

30

Middelbare- en hogerescholen

1

1.402,00

1.402

 

SPORTGEBOUW ( in m²)

 

 

 

31

Sporthal \ gymzaal

1

1036

1036

32

Clubhuis (kleedlokalen + kantine)

1

1.428,00

1.428

 

WINKELGEBOUW ( in m²) :

 

 

 

33

Doe-het-zelf hal \ meubelhal \ supermarkt

1

824

824

34

Autogarage met showroom

1

775

775

35

Winkels

1

1.308,00

1.308

 

PARKEERGARAGES ( in m²):

 

 

 

36

Parkeergarage bovengronds

1

339

339

37

Parkeergarage ondergronds

1

882

882

 

PORTA KABINES ( in m²):

 

 

 

38

Porta kabines low budget

1

554

554

39

Porta kabines afgewerkt

1

723

723

40

Woonwagen

1

1.095,00

1.095

 

TOESLAGEN

 

 

 

41

Paalfundering in m² bebouwd oppervlak 

1

38

38

 

AGRARISCH ( in m²) :

 

 

 

42

Werktuigenloods (niet geïsoleerd)

1

156

156

43

Geïsoleerde stal/loods (pluimvee, werktuigen)

1

188

188

44

Sterk geventileerde stal (rundvee/varkens)

1

156

156

45

Mestkelder

1

72

72

46

Tuinbouwkas (onverwarmd)

1

28

28

47

Tuinbouwkas (verwarmd)

1

40

40

48

Open veldschuur

1

145

145

 

Toelichting:

In de bouwkostenindicator (BKI) zijn de bouwkosten opgenomen van de meest voorkomende bouwwerken. De bouwkosten zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. Aan de hand van deze eenheidsprijzen worden de bouwkosten van een project bepaald. De bouwkosten conform de BKI zijn vaste eenheidsprijzen voor bepaalde type bouwwerken en vormen de grondslag voor de berekening van de bouwleges (en niet de werkelijke bouwkosten of een raming hiervan). De kengetallen zijn vastgelegd per type bouwwerk en worden in de meeste gemeenten van de regio Midden- en Noord Limburg toegepast. Voor de heffing van de bouwleges geldt het uitgangspunt dat voor gelijksoortige gebouwen en bouwwerken, gelijke leges worden betaald. Daarom is het voor de berekening van de bouwkosten niet relevant of gebruik wordt gemaakt van bestaande materialen, bouwen in eigen beheer of het gebruik van bestaande gebouwen en bouwwerken. De nieuwbouw eenheidsprijzen zijn altijd van toepassing.

Verbouw en renovatie

De bouwkosten in de Bouwkostenindicator (BKI) betreffen kosten voor nieuwbouw. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

1/3 van de kosten voor ruwbouw.

1/3 van de kosten voor afwerking.

1/3 van de kosten voor installaties.

Bij verbouw en renovatie wordt, voor dat deel van het bouwwerk waarop de verbouw-/renovatie betrekking heeft, voornoemde verdeling toegepast.

 

Toelichting type bouwwerken

 • 1.

  Bedrijfshal, (basic\low budget), type 21: Dit betreft een zeer eenvoudige bedrijfshal bestaande uit een plaatstalen gevel en dak, met een minimaal aantal deuren en poorten niet voorzien van aanvullende voorzieningen.

 • 2.

  kantoorfuncties bij of in een bedrijfshal, type 25 en 26: betreffen ondergeschikte kantoortjes bestaande uit maximaal 1 bouwlaag en maximaal 10% van het oppervlakte van de bedrijfshal. Voor grotere kantoren gelden de bouwkosten van kantoren (type 27 en 28).

 • 3.

  Porta cabines-lowbudget, type 38: Dit betreffen bouwketen en vergelijkbaar.

 • 4.

  Porta cabines-afgewerkt, type 39: Deze bouwwerken zijn bedoeld voor verblijfsfuncties (wonen/logies, kantoor e.d.).  

  Type bouwwerken niet benoemt in de BKI

  De kosten van bouwwerken die NIET benoemd zijn in de BKI worden bepaald op basis van vergelijkbare bouwwerken die wel benoemd zijn in de BKI. Indien géén vergelijking mogelijk is, worden de kosten, conform de UAV 2012, bepaald op basis van een onderbouwde raming van deze kosten, het overleggen van een open begroting of een offerte/aannemingsovereenkomst.

   

  Wijze van meten

  Het bepalen van de oppervlakten en inhouden gebeurt op basis van de ‘Instructie bepaling bouwkosten’ die als bijlage 1 bij deze BKI is opgenomen. Indien er sprake is van meerdere bouwlagen, dan bestaan de bouwkosten uit de som van de bouwkosten per bouwlaag

 

 

Heythuysen 28 januari 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

ing. E.L.A. Lucassen (ls.) D.H. Schmalschläger

Bijlage 1 ‘Instructie bepaling bouwkosten’

Definities

Begane grondvloer

De verdieping van een gebouw waarvan de bovenzijde van de afgewerkte constructieve vloer het dichtst bij en boven het direct aangrenzende maaiveld is gelegen.

Bouwlaag

Een verdieping van een bouwwerk dat geschikt is voor de beoogde gebruiksfuncties conform het Bouwbesluit.

Inwendige scheidingsconstructie

Constructie die de scheiding vormt tussen besloten ruimten binnen een gebouw.

Kelder

Een gedeelte van een gebouw dat een of meerdere bouwlagen bevat gelegen onder de begane grondvloer dan wel onder het maaiveld.

Overkapping

(Deels) zelfstandige constructie met een dak met een gedeeltelijke of gehele open uitwendige scheidingsconstructie.

Souterrain

Een souterrain is een bouwlaag van een kelder die gedeeltelijk boven het maaiveldniveau is gelegen.

Uitwendige scheidingsconstructie

Constructie die de scheiding vormt tussen een besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van een andere constructies op een aangrenzend perceel, of aansluitende delen van een ander op zichzelf staand bouwwerk, uitgezonderd fundering.

Berekeningsmethoden

Bouwkosten bouwplan

De bouwkosten van een bouwplan is de optelsom van kosten van alle bouwwerken/bouwdelen die het bouwplan omvat.

Bouwkosten bouwwerk/bouwdeel

De bouwkosten van een bouwwerk/bouwdeel worden bepaald door per type bouwwerk/bouwdeel de lengte, het oppervlak of de inhoud te vermenigvuldigen met de normprijs.

Bouwkosten gebouw met (mest-)kelder

Bij de berekening van de bouwkosten van een gebouw met (mest-)kelder worden de bouwkosten van de kelder/mestkelder apart berekend conform de posten 10 of 45 van de Bouwkostenindicator.

Bouwkosten souterrain

Voor de bouwkosten van een souterrain worden de kosten van een kelder gehanteerd mits de onderzijde van de begane grondvloer maximaal 1,0 meter boven het aansluitende maaiveld is gelegen. Indien deze afstand groter is én meer de 50% van de gevels van het souterrain boven maaiveld uitkomen, wordt de normprijs van de inhoud van het bovenliggende type gebouw gehanteerd.

Bouwkosten dakkapel

Post 12 van de Bouwkostenindicator niet gehanteerd indien het oppervlak of de inhoud ter plaatse van de dakkapel ook al is meegenomen in een ander onderdeel van de bouwkostenberekening.

Inhoud gebouw

De inhoud van een gebouw is het volume binnen de uitwendige scheidingsconstructies inclusief deze scheidingsconstructies.

Inhoud (mest-)kelder

De inhoud van een kelder is de inhoud van het gedeelte van een gebouw onder de begane grondvloer of het maaiveld.

Oppervlakte van een bouwlaag

De oppervlakte van een bouwlaag is de totale oppervlakte van de afgewerkte constructieve vloeren van één verdieping, gemeten op de bovenkant van deze afgewerkte constructieve vloer langs de opgaande uitwendige scheidingsconstructie, met dien verstande dat het oppervlakte dat een lagere vrije hoogte heeft dan 1,5 meter, gemeten vanaf de bovenzijde van de afgewerkte constructie vloer, buiten beschouwing wordt gelaten.

Oppervlakte overkapping

De oppervlakte van een overkapping is de verticale projectie van het buitenwerks dakoppervlak neerwaarts geprojecteerd op het onderliggende maaiveld.

Oppervlakte sterk geventileerde stal/gedeeltelijk open werktuigenloods

De oppervlakte van een sterk geventileerde stal/gedeeltelijk open werktuigenloods, is de verticale projectie van het buitenwerks dakoppervlak neerwaarts geprojecteerd op het perceel ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding ter plaatse van het maaiveld.

Toeslag paalfundering

Het bebouwde oppervlak voor de berekening van de toeslag voor de paalfundering is

de verticale projectie van de uitwendige scheidingsconstructie van zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouwen zijnde, op het perceel.

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal

Het oppervlak voor de berekening van de toeslag voor een kantoor tegen een bedrijfshal, is de oppervlakte van de bouwlaag waarbij de uitwendige scheidingconstructie van de bedrijfshal zelf niet wordt meegerekend.

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal

Het oppervlak voor de berekening van de toeslag voor een kantoor in een bedrijfshal, is het vloeroppervlak van de kantoorfunctie gemeten binnen de inwendige- en uitwendige scheidingsconstructies.

 

 

Naar boven