Verordening Duurzaamheidslening Teylingen

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen de gemeente Teylingen en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Duurzaamheidslening Teylingen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvraag: een verzoek aan het college voor een toekenning Duurzaamheidslening in de zin van deze verordening en een voordracht bij de SVn voor een lening.

 • b)

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, particuliere eigenaar van de woning, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • c)

  Bestaande eigen woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw, welke aan de eigenaar is opgeleverd op het moment van of voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een Duurzaamheidslening.

 • d)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen.

 • e)

  Raad: de gemeenteraad van Teylingen.

 • f)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning van de aanvrager.

 • g)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze Verordening.

 • h)

  Eigenaar/bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • i)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort.

 • j)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Teylingen die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

Voor het toewijzen van de in deze verordening bedoelde Duurzaamheidsleningen stelt de raad van de gemeente Teylingen budget beschikbaar.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W

  • b)

   Gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W

  • c)

   Kleinschalige windturbines

  • d)

   Isolatieglas (HR++ of HR+++)

  • e)

   Vervangen kozijnen (hout, kunststof en aluminium indien maximale U-waarde van 2,4 W/m²K)

  • f)

   HRe-ketel of microwarmte-krachtkoppeling (micro-wkk) met een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe

  • g)

   Warmte-terugwinsysteem (WTW-installatie)

  • h)

   Lage temperatuurafgiftesystemen (LTV) met maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 ⁰C

  • i)

   Vloerisolatie met een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • j)

   Warmtepomp

  • k)

   Zonneboiler

  • l)

   Zonnepanelen

  • m)

   Sedum- en groene daken

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • a)

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen.

 • b)

  Een financiële onderbouwing van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld offertes.

 • c)

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,–;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 10 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Teylingen en SVn.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing:

 • a)

  ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’;

 • b)

  ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’;

 • c)

  ‘Procedures Duurzaamheidslening’;

 • d)

  ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’;

 • e)

  ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening’,

zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Teylingen en SVn danwel door. SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,– en niet meer dan € 15.000,– (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidslening Teylingen’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2020.

Griffier

De heer R. van Dijk

Burgemeester

Mevrouw C.G.J. Breuer

Naar boven